Mitt i Spånga

Natt­ar­be­ten på­går på Bergs­lags­vä­gen

- Stockholm · Storstockholms Lokaltrafik

ÅKESHOV. Fram till den 17 au­gusti på­går natt­ar­be­ten på Bergs­lags­vä­gen in­till Åkes­hovs tun­nel­ba­nesta­tion. Det är Nya tun­nel­ba­nan vid Re­gi­on Stock­holm som in­stal­le­rar nya väx­lar på spå­ren, för att få plats med fler tåg när grö­na lin­jen byggs ut.

Ar­be­tet med att ka­pa räls, slip­ning och om­bygg­na­tion kan or­sa­ka stö­ran­de ljud, skri­ver Nya tun­nel­ba­nan på sin hem­si­da.

Den 19 till 23 ju­li, kloc­kan 22.10-00.40, är sö­der­spå­ret av­stängt. Nå­got som med­för be­grän­sad tra­fik nat­te­tid mellan Al­vik och Häs­sel­by strand, samt Al­vik och Hötor­get. Dag­tid på­ver­kas där­e­mot in­te tra­fi­ken.

VISS­TE DU ATT… SL:s som­mar­tid­ta­bell har bör­jat gäl­la? Den sträc­ker sig fram till den 16 au­gusti.

 ??  ?? AR­BE­TEN PÅ­GÅR. På Bergs­lags­vä­gen i höjd med Åkeshov på­går ar­be­ten med att fixa nya väx­lar till spå­ren.
AR­BE­TEN PÅ­GÅR. På Bergs­lags­vä­gen i höjd med Åkeshov på­går ar­be­ten med att fixa nya väx­lar till spå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden