Mitt i Spånga

Nya tun­nel­ba­nan – det ska byg­gas

- Tun­nel­ba­nans blå lin­je En helt ny Det ska ock­så To­talt byggs tre Kom­mu­ner­na har Stockholm · Järfälla Municipality · Nacka · Solna

Vå­ren 2019 bör­ja­de spräng­ning­ar­na i Veddesta. Nu har man kom­mit 250 me­ter in i ber­get.

Sta­ten, Re­gi­on Stock­holm, Stock­holms stad, Jär­fäl­la kom­mun, Nac­ka kom­mun och Sol­na stad har teck­nat av­tal om att byg­ga ut tun­nel­ba­nan. Det in­ne­bär att:

Obyggs ut från Akal­la till Barkar­by i norr, men ock­så till Slakt­hus­om­rå­det i Sö­derort samt till Nac­ka.

gul lin­je byggs, som ska gå från Oden­plan till Are­nas­ta­den i Sol­na, och även kopp­las sam­man med

Ogrö­na lin­jen i Sö­derort.

byg­gas en helt ny tun­nel­ba­ne­lin­je från Frid­hems­plan via Lil­je­hol­men till Älv­sjö med sex sta­tio­ner.

Omil spår och 18 nya sta­tio­ner bil­das.

ock­så för­bun­dit sig att byg­ga nya bo­stä­der i tun­nel­ba­nans in­flu­ens­om­rå­de.

OO

 ??  ?? VEN­TI­LA­TIONS­RÖR.
VEN­TI­LA­TIONS­RÖR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden