Mitt i Spånga

Få sms in­nan spräng­ning

- Det går att När spräng­ning­ar­na Det all­ra sista

få ett sms som var­nar 30 mi­nu­ter in­för var­je spräng­ning. Ge­nom att gå in på nyatunnelb­anan.ser­vice­var­ning.se går det att re­gi­stre­ra sig.

väl är fär­di­ga är näs­ta steg att läg­ga spår, in­stal­le­ra sig­nal­sy­stem, byg­ga platt­for­mar och mon­te­ra rull­trap­por och his­sar.

mo­men­tet är att prov­kö­ra tå­gen och tes­ta de tek­nis­ka sy­ste­men. Se­dan kopp­las nya tun­nel­ba­nan ihop med dagens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden