Mitt i Spånga

Grönt ljus för kri­ti­se­ra­de hus

- El­la Söderberg Charlie Christian · Fletcher Christian

Vi tror helt en­kelt in­te på vad sta­den lo­var.

Bygg­lo­vet om ung­doms­bo­stä­der­na vid Bergs­lags­vä­gen över­kla­ga­des till högs­ta in­stans. Men nu slår dom­sto­len fast att byg­gent­re­pre­nö­ren har rätt att byg­ga på plat­sen.

Re­dan 2014 star­ta­de pla­ner­na på att byg­ga ung­doms­bo­stä­der vid Bergs­lags­vä­gen i Nor­ra Ängby. Men bygg­pla­ner­na har över­kla­gats av bo­en­de i om­rå­det samt Nor­ra Ängby Träd­gårds­stads­för­e­ning och i hös­tas togs ären­det upp av högs­ta in­stans, mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len.

I juni med­de­la­de dom­sto­len att över­kla­gan­det av­slås och att må­let är till­räck­ligt ut­rett. Det in­ne­bär att Svens­ka Bo­stä­der har rätt att byg­ga på plat­sen, nå­got man re­dan bör­jat gö­ra då man an­såg att det var li­ten risk att för­lo­ra i dom­stol.

Åter­ställ­ning kanske ute­blir Christi­an Schlumpf, med­lem i träd­gårds­stads­för­e­ning­en, sä­ger att man får nöja sig med dom­sto­lens svar. Men för­e­ning­en tror att kost­na­der­na för att åter­stäl­la plat­sen när bygg­lo­vet går ut kom­mer bli för höga för sta­den, vil­ket kom­mer le­da till att bo­stä­der­na står kvar per­ma­nent.

– Vi tror helt en­kelt in­te på vad sta­den lo­var. Om tio år gör man en de­talj­plan som gör att hu­sen står kvar och då har vi bli­vit blåsta, sä­ger han.

Dock be­döm­de markoch mil­jöö­ver­dom­sto­len an­norlun­da på en punkt. Bå­de läns­sty­rel­sen och mark- och mil­jö­dom­sto­len an­såg att träd­gårds­stads­för­e­ning­en in­te ha­de rätt att tyc­ka till i bygg­lov­sä­ren­det. Men mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len me­na­de att de visst ha­de det.

– Det är ett plås­ter på så­ren, nu vet vi det. Om sta­den se­dan vill ex­plo­a­te­ra vid om­rå­det där kraft­led­ning­en mellan Nor­ra Ängby och Bromma kyr­ka ska tas bort, då kom­mer vi pro­te­ste­ra.

 ?? FO­TO: AN­TON KYHLBÄCK ?? PÅ GÅNG. Snab­ba hu­sen vid Bergs­lags­vä­gen har re­dan kom­mit fle­ra vå­ning­ar upp.
FO­TO: AN­TON KYHLBÄCK PÅ GÅNG. Snab­ba hu­sen vid Bergs­lags­vä­gen har re­dan kom­mit fle­ra vå­ning­ar upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden