Mitt i Spånga

För­sälj­ning­en av Vällingby C tar fart

- Victor Malmcro­na Real Estate · Business

90 bu­ti­ker blir till sa­lu när Vällingby cent­rum pri­va­ti­se­ras. Kul­tur­verk­sam­he­ter, så som Fol­kets hus, bib­li­o­te­ket och Stads­tea­tern, fö­reslås stan­na i sta­dens ägo.

Hös­ten 2019 star­ta­de sta­den pro­ces­sen att säl­ja Vällingby cent­rum, som idag ägs av kom­mu­na­la Svens­ka Bo­stä­der, till en pri­vat äga­re. För­ra vec­kan pre­sen­te­ra­de sta­den sitt för­slag på hur för­sälj­ning­en ska gå till och vil­ka fas­tig­he­ter som be­rörs.To­talt är det 80 000 kvadrat­me­ter, för­de­lat över sju fas­tig­he­ter med sam­man­lagt 90 bu­ti­ker, som fö­reslås ingå i af­fä­ren.

– Det är till stör­re del bu­ti­ker, re­stau­rang­er och kon­torslo­ka­ler, helt en­kelt den kom­mer­si­el­la de­len som det är ovan­ligt att kom­mu­ner äger. Ge­nom att säl­ja av dem kan Svens­ka Bo­stä­der fo­ku­se­ra på sitt hu­vud­upp­drag att byg­ga och för­val­ta hy­res­rät­ter, sä­ger Den­nis We­din (M), bo­stads- och fas­tig­hets­bor­gar­råd.

Fle­ra bo­en­de har ti­di­ga­re va­rit kri­tis­ka mot cent­rum­för­sälj­ning­en. En oro har va­rit att pri­va­ti­se­ring­en skul­le in­ne­bä­ra att kul­turin­sti­tu­tio­ner på­ver­kas ne­ga­tivt.

Kul­tu­ren kvar i sta­dens ägo Men en­ligt för­sla­get kom­mer Fol­kets hus, Stads­tea­tern, fri­tids­går­den och bib­li­o­te­ket stan­na kvar i stat­lig ägo. Bi­o­gra­fen in­går for­mellt i en av fas­tig­he­ter­na som ska säl­jas, men kom­mer en­ligt Den­nis We­din att kö­pas till­ba­ka av Svens­ka Bo­stä­der efter en fas­tig­hets­bild­ning som kan ta över ett år. Kul­tur­sko­lans lo­ka­ler fö­reslås ock­så säl­jas, men en­ligt för­sla­get ska de kun­na få teck­na ett nytt hy­res­av­tal med val­fri längd.

Be­slut om den fö­re­slag­na för­sälj­nings­stra­te­gin togs av Svens­ka Bo­stä­ders styr-el­se 25 juni, efter att den här tid­ning­en gick i tryck. Om för­sla­get an­togs ska cent­ru­met mark­nads­fö­ras efter som­ma­ren, och en even­tu­ell kö­pa­re kan fö­reslås vid års­skif­tet 2020/2021.

 ?? FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON ?? Bostads­bor­gar­rå­det Den­nis We­din (M) är po­si­tiv till för­sälj­nings­pla­nen.
PRI­VA­TI­SE­RAS. Ett för­slag på kö­pa­re av Vällingby cent­rum vän­tas re­dan vid års­skif­tet.
FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON Bostads­bor­gar­rå­det Den­nis We­din (M) är po­si­tiv till för­sälj­nings­pla­nen. PRI­VA­TI­SE­RAS. Ett för­slag på kö­pa­re av Vällingby cent­rum vän­tas re­dan vid års­skif­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden