Mitt i Spånga

SOM­MAR­KRYSS. Täv­la och vinn Triss­lot­ter – lös vårt uni­ka spe­ci­al­kors­ord!

-

Spel­pla­nen ska va­ra 8 x 5 me­ter. De­la upp två jäm­na lag, det som kom­mer när­mast kung­en med en pin­ne på ett en­da för­sök får bör­ja.

In­led­ning­en: Förs­ta tre run­dor­na kas­tas en­ligt 2-4-6, vil­ket in­ne­bär att la­get som bör­jar med pin­nar­na kas­tar en­dast 2, näs­ta lag kas­tar 4 och efter det­ta kas­tar la­gen 6 pin­nar var­je om­gång.

Kast­ning­en: Pin­nar­na får en­dast kas­tas med un­der­hands­kast och med pin­nen i kas­tets rikt­ning.

OOOHe­li­kop­ter­ro­ta­tion är för­bju­det. Det sam­ma gäl­ler kub­bar­na, som all­tid ska kas­tas från bas­lin­jen.

Ic­ke kas­tan­de lag: Ska va­ra minst 2 me­ter bakom egen bas­lin­je när mot­stån­dar­na kas­tar.

Lu­tan­de kub­bar: Ta bort allt kring kub­ben och se om den fal­ler, om den för­blir stå­en­de rät­tas den till. Kub­bar som av miss­tag fås om­kull oav­sett av vad, re­ses upp som ing­et hänt.

Kubb som bli­vit träf­fad: Om den in­te fal­ler

OOOräk­nas den som fälld ifall den fal­ler nå­gon gång un­der kas­tom­gång­en. Efter att sista pin­nen är kas­tad får för­sva­ran­de lag rät­ta till kub­bar­na.

Kub­bar som slås ner: Kas­tas över till mot­satt plan­hal­va och viks upp med två hörn i mar­ken åt val­fritt håll. Två för­sök tillåts, miss­lyc­kas kub­ben stan­na på plan­hal­van får mot­stån­da­ren stäl­la den på val­fri plats, men minst en pinn­längd från kung­en. Kub­bar på mot­stån­da­rens plan­hal­va: Des­sa

OOmås­te sän­kas fö­re de på bas­lin­jen. Skul­le en kubb på fäl­tet kla­ra sig, får la­get stå i lin­je med den­na. Övertramp gör kas­tet ogil­tigt.

Kung­en får rät­tas till: Mellan kas­tom­gång­ar­na är det­ta möj­ligt. När al­la kub­bar är sänk­ta krävs en pin­ne för att fäl­la kung­en. Det­ta kast sker all­tid från bas­lin­jen. Skul­le man rå­ka sän­ka kung­en fö­re det­ta mo­ment har la­get för­lo­rat mat­chen.

O

 ??  ?? För­be­re­del­ser:
För­be­re­del­ser:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden