Mitt i Spånga

Kal­le Berns tips: Här kan du cyk­la

- Bicycles · Outdoor Hobbies · Hobbies · Greece

Fis­kar­tor­pet: I Lill-Jan­sko­gen finns det en fin slinga som är en bland­ning av byggd stig och na­tur­lig stig. Bra för ny­bör­ja­re och stads­nä­ra.

Ur­svik: Vid Ur­sviks mo­tions­an­lägg­ning i Sund­by­berg finns Nick­spå­ret, en de­di­ke­rad cy­kelstig med tyd­lig skylt­ning. Bit­vis tek­niskt krä­van­de.

Hel­las: Nac­ka­re­ser­va­tets fri­lufts­gård och re­stau­rang. Blå spå­ret ut mot Ersta­vik och grö­na är klas­si­ker. El­ler så cyklar du tvärtom och bör­jar med grö­na. Krä­van­de bå­de fy­siskt och när det gäl­ler cy­kel­fär­dig­het.

Sörm­lands­le­den: Sto­ra de­lar är cy­kel­bar, vik­tigt att ta sig för­bi Ty­res­ta på ett sätt som är tillå­tet då det finns cy­kel­för­bud på vis­sa sti­gar/vägar i na­tio­nal­par­ken. Le­den är en ut­ma­ning för dom all­ra fles­ta men of­ta re­la­tivt nä­ra till snäl­la­re vägar och pen­del­tåg om man mås­te ge upp. Flotts­bro: På ski­dan­lägg­ning­en Flotts­bro kan man åka lift upp och cyk­la ut­för, jät­te­kul och mas­sor av le­der på oli­ka ni­vå­er. Kol­la öp­pet­ti­der in­nan ni åker dit. An­vänd­ba­ra ap­par: Trail­forks och Stra­va och fo­ru­met Hap­py­ri­de.

 ??  ?? Kal­le Bern.
Kal­le Bern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden