Mitt i Spånga

Som­mar­jobb på tor­get stär­ker ban­den över re­li­gi­ons­grän­sen

ÖPP­NAR UPP. ”Vi vill vi­sa upp att mus­li­mer, krist­na och ju­dar kan job­ba till­sam­mans”

- Text & fo­to: Pet­ter Beck­man Religion · Muhammad Ali · Sweden · Kista

på and­ra si­dan lig­ger mos­kén. Un­der tre vec­kor av som­mar­lo­vet job­bar krist­na och mus­lims­ka or­ga­ni­sa­tio­ner i Kis­ta till­sam­mans för att stärka re­la­tio­ner­na över re­li­gi­ons­grän­sen. ”Det är bör­jan på nå­got nytt”, sä­ger Gu­nil­la Mos­hi från Svens­ka kyr­kan.

Kloc­kan är snart halv tolv, det är dags att stop­pa un­dan kort­le­ken och tän­da gril­len.

Ni­ma Ali, 19 och Akif Rah­man 18, från Mus­lim Aid, las­sar upp en förs­ta om­gång ham­bur­ga­re, grep­par stekspa­den och gör sig re­do för an­storm­ning­en.

– Igår kom det 130 pers, idag kanske det blir 200, sä­ger An­to­nio Sa­li­ba, 16, från Rin­ke­by, en av de fem som­mar­job­bar­na på Kis­ta torg.

– Vi gör det här för att vi­sa att oli­ka re­li­gi­o­ner kan gö­ra sa­ker till­sam­mans. Det är en van­lig bild att mus­li­mer och krist­na in­te kan sam­ar­be­ta. Vi vi­sar att det in­te stäm­mer, sä­ger Akif Rah­man.

För­u­tom gra­tis ham­bur­ga­re er­bjuds pop-up-basket, schack, kor­spel, pyssel och myc­ket an­nat. Sam­ar­be­tet över re­li­gi­ons­grän­sen är en av hu­vud­po­äng­er­na.

Var­för be­hövs det?

– För att al­la ska kun­na le­va till­sam­mans och må bra, att ing­en ska kän­na sig ut­an­för, sä­ger Ju­li­a­na Ki­da­ne, 16, från Rin­ke­by.

Ex­tra co­ro­na­peng­ar

Det är in­te förs­ta gång­en kyr­kan och mos­kén är med och ord­nar som­marak­ti­vi­te­ter på tor­get i Kis­ta. Men tack va­re ex­tra co­ro­na­peng­ar och fle­ra nya part­ners har sam­ar­be­tet blom­mat upp på all­var i år.

– För­ra året var det tre da­gar, nu kör vi tre vec­kor. Det har va­rit en väl­digt här­lig stäm­ning med de an­ställ­da ung­do­mar­na, sä­ger Gu­nil­la Mos­hi, di­a­kon i Svens­ka kyr­kan.

Sam­mansvet­sat team

När #Ett­Sthlm träf­far som­mar­job­bar­na är de in­ne på tred­je da­gen och har re­dan bli­vit ett sam­mansvet­sat team.

– Vi kän­de in­te varann in­nan, men vi bör­ja­de spe­la kort och pra­ta, vi har skrat­tat och öpp­nat upp oss med varand­ra. Vi blev väl­digt nä­ra re­dan förs­ta dan, sä­ger An­to­nio Sa­li­ba.

Um­gås ni över rel­gi­ons­grän­ser­na an­nars?

– Jo, jag häng­er myc­ket med folk av al­la re­li­gi­o­ner, sä­ger Ju­li­a­na Ki­da­ne, som är kris­ten.

De and­ra hål­ler med: för unga finns in­te så sto­ra pro­blem med upp­del­ning­ar och för­do­mar.

– Vi har ju al­la sam­ma kropps­de­lar. Om in­te jag be­hand­lar and­ra män­ni­skor li­ka, hur ska de då be­hand­la mig, sä­ger An­to­nio Sa­li­ba.

”Ska­pa mö­ten över grän­ser”

En av de nya sam­ar­bets­par­ter­na är Frys­hu­sets verk­sam­het Till­sam­mans för Sve­ri­ge, där fle­ra av de ak­ti­va är ju­dar, bland an­nat pro­jekt­le­da­ren Li­am Sall­man­der.

– Vår upp­gift är att mot­ver­ka främs­lings­fi­ent­lig­het, ra­sism och extremism ge­nom att ska­pa mö­ten över kul­tu­rel­la, so­cio­e­ko­no­mis­ka och re­li­giö­sa grän­ser. Så det här kän­des helt klock­rent för oss, sä­ger Li­am Sall­man­der.

Gu­nil­la Mos­hi från Svens­ka kyr­kan ser sam­ar­be­tet i Kis­ta som bör­jan på nå­got nytt, som kan spri­das till fler stads­de­lar.

– För mig är det här ett pa­ra­digm­skif­te. Vi vi­sar att vi kan job­ba till­sam­mans på li­ka vill­kor, ut­an po­la­ri­se­ring och ut­an att nå­gon för­sö­ker re­kry­te­ra den and­ra, sä­ger hon.

Vad har va­rit ro­li­gast?

Ni­ma Ali tve­kar in­te:

– Det är att um­gås med nya män­ni­skor. Jag är väl­digt blyg och of­tast tyst. Nu är jag in­te blyg läng­re, sä­ger hon.

OVi har ju al­la sam­ma kropps­de­lar. Om in­te jag be­hand­lar and­ra män­ni­skor li­ka, hur ska de då be­hand­la mig?

 ??  ?? VÄNDTIA. ”Vi kän­de in­te varann in­nan, men det tog ba­ra någ­ra tim­mar, sen blev vi jät­tenä­ra. Vi bör­ja­de skrat­ta och öpp­na upp”, sä­ger An­to­nio Sa­li­ba (när­mast ka­me­ran), med Ni­ma Ali och Ju­li­a­na Ki­da­ne.
VÄNDTIA. ”Vi kän­de in­te varann in­nan, men det tog ba­ra någ­ra tim­mar, sen blev vi jät­tenä­ra. Vi bör­ja­de skrat­ta och öpp­na upp”, sä­ger An­to­nio Sa­li­ba (när­mast ka­me­ran), med Ni­ma Ali och Ju­li­a­na Ki­da­ne.
 ??  ?? ENA­DE. Meh­med från Mus­lim Aid, Li­am från Till­sam­mans för Sve­ri­ge och Gu­nil­la från Svens­ka kyr­kan.
ENA­DE. Meh­med från Mus­lim Aid, Li­am från Till­sam­mans för Sve­ri­ge och Gu­nil­la från Svens­ka kyr­kan.
 ??  ?? BE­REDD. Ham­bur­gar­na lig­ger på gril­len. ”Li­te stres­sigt när al­la kom­mer sam­ti­digt, men kul”, sä­ger Ni­ma Ali.
BE­REDD. Ham­bur­gar­na lig­ger på gril­len. ”Li­te stres­sigt när al­la kom­mer sam­ti­digt, men kul”, sä­ger Ni­ma Ali.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden