Mitt i Spånga

Så upp­täc­ker du felen

- Emmett Till

O Du som fun­de­rar på att läg­ga ett bud på en bo­stad kan re­dan un­der vis­ning­en un­der­sö­ka bo­sta­den efter even­tu­el­la fel. Un­der­sök föl­jan­de och sva­ra på frå­gor­na O Går al­la föns­ter att öpp­na och stänga? O Hur är ljud­ni­vån (bå­de när föns­ter är stäng­da och öpp­na)? O Fun­ge­rar al­la köks­ap­pa­ra­ter som kö­pa­re ska ta över?

O Fun­ge­rar vat­ten­kra­nar som de ska, finns varm - och kall­vat­ten, och är tryc­ket bra? O Fun­ge­rar skåp och luc­kor som de ska? O Finns det spår av ska­de­djur i skåp el­ler längs golv­lis­ter? O Spo­lar to­a­let­ten som den ska? O Finns det tec­ken på vat­ten­ska­dor? Till ex­em­pel färg­skift­ning­ar el­ler för­höj­ning­ar golv. KÄL­LA: BO­STADS­UPP­LYS­NING­EN.SE

BO­STADS­KÖP.

BOENDESKRI­BENT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden