Mitt i Spånga

Fa­cit efter vå­ren: Tv-tit­tan­det öka­de med 50 pro­cent

- Klas Jo­hans­son te­ma@di­rek­tp­ress.se Entertainment · Com Hem · Svenska hem

Tit­tan­det har ökat och för­de­lats mer jämnt mellan var­dag och helg.

Iso­le­ring, ka­ran­tän och tv-tit­tan­de. Vå­ren 2020 har minst sagt änd­rat vå­ra va­nor – till des­sa hör nu­me­ra 50 pro­cent mer tv-tit­tan­de.

Det är Com Hem som re­do­vi­sar si­na siff­ror ut­i­från tit­tar­nas va­nor un­der april må­nad, jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för­ra året.

Kon­sum­tio­nen av ny­hets­sänd­ning­ar har ökat mest, i takt med co­ro­na­pan­de­mins på­ver­kan i sam­häl­let.

– Svens­ka hem tycks in­te sam­las fram­för tv:n på fre­da­gar på sam­ma sätt nu, ut­an tit­tan­det har ge­ne­rellt ökat och för­de­lats mer jämnt mellan var­dag och helg, ana­ly­se­rar Jo­a­kim Öhr­ström, chef för tv och bred­band på Com Hem.

Svens­ka tv-tit­tar har fort­fa­ran­de si­na va­nor, som även in­ne­fat­tar top­par och da­lar. Vi har ap­pa­ra­ten på of­tast mellan kloc­kan 18–20 på kväl­len, då ny­he­ter­na rul­lar. Men även do­kuså­por och kri­mi­nal­se­ri­er top­par in­ne­hål­let, som även in­ne­fat­tar Com Hems play­tjänst.

Un­der påsk­vec­kan sat­te man till ex­em­pel re­kord för året, i an­ta­let hyr­da fil­mer.

– Även om det tra­di­tio­nel­la tv-tit­tan­det har för­änd­rats så tar vi fort­fa­ran­de del av in­ne­håll, men på ett fri­a­re sätt och ge­nom and­ra skär­mar än ba­ra tv-ru­tan. Vi ser även att många av vå­ra kun­der upp­skat­tar möj­lig­he­ten att kun­na hy­ra bio­film hem­i­från, och det är en ökad ef­ter­frå­gan av ka­ta­strof­fil­mer se­dan Co­ro­na­pan­de­min bröt ut, kom­men­te­rar Jo­a­kim Öhr­ström i ett press­med­de­lan­de.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden