Mitt i Spånga

Idrotts­plat­ser ska nu få ny be­lys­ning

Sta­dens trygg­hets­fond har be­vil­jat 2,7 mil­jo­ner till Spånga-Tens­ta. Bland an­nat ska peng­ar­na gå till ny be­lys­ning på Spånga IP och en upp­rust­ning av Kn­ut­by­spå­ret i Broms­ten.

- Em­ma Löf Hag­ström Stockholm · Christian Democrats

Bätt­re be­lys­ning spe­lar stor roll för trygg­he­ten.

JÄRVA/SPÅNGA

Be­lys­ning på Spånga IP för 1,5 mil­jo­ner och upp­rust­ning av Kn­ut­by­spå­ret för 0,5 mil­jo­ner – det är någ­ra av åt­gär­der­na på agen­dan när Jär­vas stads­de­lar fått ta del av me­del från sta­dens trygg­hets­fond.

Den sty­ran­de ma­jo­ri­te­ten i Stock­holm har i år av­satt 100 mil­jo­ner kro­nor till sta­dens trygg­hets­fond. Stads­de­lar får an­sö­ka om me­del fy­ra gång­er per år, där tan­ken är att peng­ar­na ska gå till trygg­hets­ska­pan­de åt­gär­der i stads­mil­jön.

Nu har det be­slu­tats hur peng­ar­na från årets tred­je an­sök­nings­pe­ri­od ska för­de­las. Sam­man­lagt be­vil­ja­des drygt 20 mil­jo­ner kro­nor, varav 2,9 mil­jo­ner till Jär­vas stads­de­lar. Bland an­nat ska be­lys­ning­en vid Spånga IP rustas upp för 1,5 mil­jo­ner kro­nor.

– Spånga IP har haft pro­blem med ung­doms­gäng som hängt på plat­sen, in­brott och all­män otrygg­het. Bätt­re be­lys­ning spe­lar stor roll för trygg­he­ten; det blir in­te li­ka lätt att göm­ma sig och fler ci­vi­la vå­gar vis­tas där på kväl­lar­na, sä­ger trygg­hets­bor­gar­råd Erik Slott­ner (KD).

Växt­lig­het tas bort Kn­ut­by­spå­ret i Broms­ten kom­mer ock­så att få sig ett lyft, för 0,7 mil­jo­ner kro­nor. Även här ska be­lys­ning­en bli bätt­re, men ock­så den ge­ne­rel­la mil­jön.

– Sikt­lin­jen ska för­bätt­ras ge­nom att ta bort växt­lig­het och an­nat som är i vägen, det är vik­tigt att kom­ma åt un­dan­skym­da mil­jö­er, sä­ger Erik Slott­ner.

Det har va­rit en del ska­de­gö­rel­se på plat­sen, vil­ket han me­nar bi­drar till en all­män otrygg­hets­käns­la.

– Skum­ma och tra­si­ga mil­jö­er ökar be­nä­gen­he­ten för att be­gå brott och får för­bi­pas­se­ran­de att upp­fat­ta plat­sen som otrygg. Det är san­no­likt att fler kom­mer att vå­ga vis­tas på plat­sen när den är upp­rustad.

Får mind­re peng­ar Rin­ke­by-Kis­ta fick nöja sig med 200000 kro­nor från fon­den. Peng­ar­na ska gå till ut­ö­kad be­lys­ning på Hus­bys­ti­gen och till att frä­scha upp Bred­by­plan i Rin­ke­by.

– Att en stads­del får ta emot li­te mind­re peng­ar kan be­ro på att de fak­tiskt in­te an­sökt om me­del, el­ler att an­sök­ning­ar va­rit brist­fäl­li­ga el­ler sak­nat en tyd­lig trygg­hets­vin­kel, sä­ger Erik Slott­ner.

Samt­li­ga åt­gär­der med peng­ar från trygg­hets­fon­den mås­te till störs­ta del fär­dig­stäl­las in­nan årets slut.

 ?? FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON ?? SÄK­RA­RE. Spånga IP ska bli tryg­ga­re och loc­ka mer folk ge­nom mer och bätt­re be­lys­ning.
FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON SÄK­RA­RE. Spånga IP ska bli tryg­ga­re och loc­ka mer folk ge­nom mer och bätt­re be­lys­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden