Mitt i Spånga

Cy­ke­lä­ven­tyr över stock och sten

ta sin hoj och dra iväg rätt ut i sko­gen ökar sta­digt. Stock­holms grön­om­rå­den kryl­lar av MTB-cyklar – men det går ock­så att hit­ta en lugn slinga. Fri­het och ut­ma­ning loc­kar: ”Man kan kom­ma långt på kort tid på cy­kel”

- Eva Ton­ström eva.tonstrom@di­rek­tp­ress.se Bicycles · Outdoor Hobbies · Hobbies · Du Qinglin · Stockholm · Täby Municipality · Bern

Det är en na­turupp­le­vel­se och sam­ti­digt svå­ra­re tek­niskt än att gå el­ler springa.

Trod­de du att det var hardco­re att cyk­la bland röt­ter och ste­nar? Det är det in­te. In­tres­set för sti­gar där man ti­di­ga­re mest pro­me­ne­ra­de el­ler jog­ga­de är den nya gre­jen. El­ler i al­la fall har det ökat de se­nas­te åren.

För­e­ning­en Tä­by mountainbi­ke har för­dubb­lat an­ta­let med­lem­mar se­dan 2014, från 326 till 769, och de ökar var­je år. För barn och unga hålls trä­ning­ar i MTB-cyk­ling och för vux­na hand­lar det mer om att cyk­la till­sam­mans, run­dor med oli­ka tem­po och svå­rig­hets­grad.

– Många av vå­ra med­lem­mar är 40 plus, som bör­jar få mer tid över till egen trä­ning och cy­kel är lät­till­gäng­ligt, du kan stic­ka ut själv när du kän­ner för det. Du be­hö­ver in­te bo­ka tid, det är en fri­het och man kan kom­ma långt på kort tid på cy­kel, sä­ger Andre­as Hall­berg, ord­fö­ran­de i Tä­by mountainbi­ke, som en för­kla­ring till in­tres­set.

De fles­ta är män över 30

Den störs­ta grup­pen skogs­cykla­re är män över 30 år, en­ligt Kal­le Bern, MTB­cy­klist och med­för­fat­ta­re till bo­ken Mountainbi­ke kring Stock­holm, som lis­tar 43 oli­ka sling­or i Stock­holm med om­nejd.

– Men vi ser en stor ök­ning bland tje­jer nu. De fles­ta som bör­jar cyk­la mountainbi­ke har of­ta ett fri­lufts­in­tres­se se­dan ti­di­ga­re och gil­lar att va­ra ute i skog och mark, sä­ger han.

Ett tec­ken på det sto­ra in­tres­set är att för­sälj­ning­en av MTB-cyklar ökar, en­ligt Kal­le Bern.

– I sko­gar­na när­mast stan är det stort tryck med många som cyklar, till ex­em­pel i Nac­ka­re­ser­va­tet nä­ra Ham­mar­by, men det krävs ba­ra att du tar dig två-tre kilo­me­ter ut mot Äl­ta och Ersta­vi­ken så gle­sar det ut be­tyd­ligt. Där finns bra med plats.

Kal­le Berns tips är att gå en MTB-kurs som hjäl­per till med kur­ser och ut­hyr­ning av cyklar.

Vad är gre­jen, var­för är det så pop­pis?

– Det är en na­turupp­le­vel­se och sam­ti­digt svå­ra­re tek­niskt än att gå el­ler springa. Det är röt­ter, ste­nar och ha­la klipp­häl­lar som du be­hö­ver ta dig för­bi och det gör att det blir en kul ut­ma­ning.

 ?? FO­TO: CLAU­DIO BRITOS ?? SÄ­SONG. För vän­ner­na Frank Ru­de­beck och Vig­go Groth så kom cy­keln fram i maj. Pap­pan till Vig­go, Mi­kael Groth, ser sig själv som en sä­songscy­klist: ”Jag cyklar mer när det blir var­ma­re och när man har mer tid,” sä­ger han. My Al­brekts­son cyklar främst till job­bet.
FO­TO: CLAU­DIO BRITOS SÄ­SONG. För vän­ner­na Frank Ru­de­beck och Vig­go Groth så kom cy­keln fram i maj. Pap­pan till Vig­go, Mi­kael Groth, ser sig själv som en sä­songscy­klist: ”Jag cyklar mer när det blir var­ma­re och när man har mer tid,” sä­ger han. My Al­brekts­son cyklar främst till job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden