Mitt i Spånga

Sommar i vå­ra kvar­ter – stan är fri för hemes­ter

Pan­de­min vän­der upp och ner på re­san­det – nu är lä­ge att nytt­ja

- Sam­man­ställ­ning: Alex­an­der Ku­ro­nen Arts · Walt Disney · Facebook · Princess Victoria of Sweden · Emmett Till · Harriet Andersson · Bibi Andersson · Haninge Municipality · Lida · Tullinge · Täby · Vallentuna · Lotta Hedström · Södertälje

– men det in­ne­bär in­te att stan stäng­er ner – det finns mas­sor av spän­nan­de och ro­an­de ak­ti­vi­te­ter att ta sig för. Vis­sa pre­cis där du bor, and­ra kanske ba­ra en cy­kel- el­ler bil­re­sa bort för någ­ra tim­mar som sti­mu­le­rar efter en vår av iso­le­ring och ka­ran­tän. Men var du än går, håll av­stånd och tvät­ta hän­der­na!

1 SKANSEN. Gröns­ka, kul­tur­histo­ria och drös­vis med djur gör värl­dens äldsta fri­lufts­mu­se­um till ett själv­klart vis­tel­se­mål för gam­mal som ung. Kom gär­na efter kloc­kan 12 då ris­ken för folk­sam­ling vid en­trén är mind­re. Öp­pet al­la da­gar 10-16, en­tré för vux­na 220 kro­nor. Barn, stu­den­ter och pen­sio­nä­rer får rabatt, 0-3-åring­ar 2 kom­mer in gra­tis.

JOHANNELUN­DSTOPPEN. Het­te från bör­jan Jo­han­nelundstip­pen, då den be­står av sten och schakt­mas­sor. I dag är plat­sen ett fri­lufts­om­rå­de där det går att bå­de pro­me­ne­ra och mo­tio­ne­ra. Från kul­lens topp 60 me­ter över ha­vet har du fin­fin ut­sikt över he­la sta­den, och när du är ne­re igen kan du un­na dig en korv på när­lig­gan­de Ma­jas Grill. 3

HÖGDALSTOP­PEN. Är egent­li­gen tre konst­gjor­da höj­der som lig­ger i tre oli­ka stads­de­lar: Hög­da­len, Hö­ka­räng­en och Fa­ger­sjö. Var­för in­te be­ta av al­la tre och på kö­pet få sig en re­jäl dos Sö­derort? 4

KONDITORI LY­RAN. I Bredäng fin­ner du en 150-årig vil­la som är ett av om­rå­dets verk­li­ga guld­korn. Till­ta­lan­de lä­ge och skryt­vän­lig histo­ria med bå­de kung­ar och kul­tur­per­son­lig­he­ter bland gäs­ter­na. Ta en som­mar­fi­ka och klätt­ra upp i tor­net för att be­grun­da ut­sik­ten över Mä­la­ren. Öp­pet al­la da­gar 11-17. 5

ÅBERGS MU­SE­UM. Ta pen­deln till Båls­ta och fros­sa i gam­la se­ri­estrip­par och Dis­ney-lek­sa­ker. Öp­pet mån­da­gar-sön­da­gar 11-16. 6

BRINKBÄCKE­NS NA­TUR­RE­SER­VAT.

Här fin­ner du öst­ra Sve­ri­ges åskåd­li­gas­te ex­em­pel på hur en ra­vin bil­das. Och glöm för allt i värl­den in­te att spa­na in Bot­kyr­kas störs­ta na­tur­li­ga vat­ten­fall. 7

SKULPTURVA­NDRA I VÄS­TER­TORP.

Stads­de­len mellan Fruäng­en och Hä­gerstenså­sen är fak­tiskt Stock­holms störs­ta skulp­tur­park, med ett 20-tal verk ut­pla­ce­ra­de i om­rå­det. Gub­ben med ge­ten av Al­lan Ru­ne­felt står vid tun­nel­ba­nan och är ett mås­te. En fi­ka på Stört­lopps­vä­gen och kanske en sväng in på An­tik­bo­den full­bor­dar vand­ring­en. 8 LJUNGLÖFSK­A SLOT­TET. Ett Drott­ning­holm i mi­ni­a­tyr? ”Snus­kung­en” Knut Fredrik Ljung­löfs pam­pi­ga som­mar­vil­la an­no 1893 upp­hör ald­rig att im­po­ne­ra på den som har vägar­na för­bi Blac­ke­berg. Det tju­si­ga lä­get vid Mä­la­ren gör na­tur­ligt­vis ock­så sitt till. På grund av pan­de­min er­bju­der slot­tet nu även hämt­lå­dor med mat, läs mer på slot­tets Fa­ce­book-si­da!

9 RÅCKSTA TRÄSK. En fin li­ten få­gel­sjö and­ra fjä­der­fän där så­väl trivs än­der all­de­les som yp­per­ligt. Med li­te tur kan du få syn på gro­dor, pad­dor och sa­la­mandrar. Träs­ket är gran­ne med Råcksta be­grav­nings­plats och i när­he­ten lig­ger även den char­mi­ga kul­turmil­jön Kvarn­vi­kens kvarn från 1800-ta­let. 10 BRUNKEBERG­S TORG. Från Kla­ra­riv­ning­ar­nas skam­fläck och bak­ga­ta till ... en le­van­de plats. Det gam­la Norr­malms mitt­punkt har på se­na­re år be­gå­vats med bå­de natt­klub­ben TAK, ka­ro­ke­ha­ket Moya­gi och fle­ra re­stau­rang­er, varav pris­be­lö­na­de The Fishe­ry får an­ses va­ra ett ess i rock­är­men. 11

FOTOGRAFIS­KA MU­SE­ET. La­gom till ti­o­år­sju­bi­le­et slog mu­se­et åter upp por­tar­na, och har nu öp­pet tors­dag-sön­dag kloc­kan 1023. För att und­vi­ka träng­sel er­bjuds be­sö­kar­na att bo­ka tid på fotografis­ka. com. Mu­se­ets re­stau­rang hål­ler till ut­om­hus. 12

FLA­TEN­BA­DET.

Sö­derort kan stolt­se­ra med en av Stock­holms re­nas­te bad­sjö­ar. Här finns ock­så fle­ra bryg­gor, ett hopp­torn och en ramp som gör det till­gäng­ligt för var och en att få sig ett dopp. 13

TORPET I ORHEM. Triv­samt pla­ce­rat mellan sjö­ar­na Drev­vi­ken och Fla­ten hit­tar vi Torpet där Victo­ria Rix­er ser­ve­rar lunch och kaf­fe med till­tugg. För­ra året be­gå­va­des den­na lum­mi­ga mö­tes­plats med en kul­tur­con­tai­ner där mu­si­ker och and­ra konst­nä­rer kan vi­sa vad de går för. Öp­pet al­la da­gar 10-17 till och med sep­tem­ber. 14

TY­RES­TA NA­TIO­NAL­PARK.

Mellan Ha­ninge och Ty­resö finns en av Sve­ri­ges fi­nas­te ur­sko­gar med 400 år gam­la träd och en rad säll­syn­ta la­var, mos­sor och skal­bag­gar. Trots co­ro­na hål­ler kafé­et i om­rå­dets väl­be­va­ra­de 1700-tals­by öp­pet, lik­som lant­han­deln. Pon­ny­rid­ning­en är dock stängd. 15

LIDA NATURPARKO­URPARK.

Ny­fi­ken på parkour? På Lida Fri­lufts­gård kan he­la fa­mil­jen pro­va på att hop­pa, klätt­ra, springa och vol­ta – sam­ti­digt som man upp­täc­ker na­tu­ren. Det är gra­tis, öp­pet dag­li­gen och nås med buss 721 från Tul­linge pen­del­tågs­sta­tion.

16

RUNRIKET. I om­rå­det runt Val­len­tu­na­sjön finns fler väl­be­va­ra­de ru­nin­skrif­ter än nå­gon an­nan­stans i värl­den. Så be­red dig på run­fros­sa! Runriket har sin bör­jan vid Jar­la­ban­kes bro strax norr om Tä­by kyr­ka, där­ef­ter vän­tar fornnor­dis­ka upp­täck­ter vid bland an­nat Fäll­bo, Gälls­ta och Val­len­tu­na kyr­ka. Tips: ta med hoj och pick­nick­korg. 17

MORELLIAMO. Glassma­kar­na Li­sa Hed­ström och Andrea Mo­rel­li flyt­ta­de i vå­ras sin fa­brik från Kungs­hol­men till Gub­bäng­en, där de snabbt gjort suc­cé. De­ras kafé har öp­pet dag­li­gen kloc­kan 15-20. När du än­då är i kro­kar­na, se den nya konstin­stal­la­tio­nen mellan Gubbängens och Hö­ka­räng­ens tun­nel­ba­nesta­tio­ner. 18

TOREKÄLLBE­RGET. Till och med den 16 au­gusti kan du upp­le­va 1800-ta­lets Sö­der­täl­je. Folk­li­ga nö­jen och mö­ten med de kul­tur­hi­sto­ris­ka hu­sen och går­dar­na ut­lo­vas, lik­som ”trol­le­ri, lek, hant­verk, och märk­li­ga upp­tåg av yp­pers­ta kva­li­té”. Barn går in gra­tis me­dan vux­na pröj­sar 100 kro­nor. 19 ÅTER­TA VÄSTERLÅNG­GATAN.

En av stans tu­rist­tä­tas­te ga­tor kan tyc­kas av­skräc­kan­de för oss stock­hol­ma­re. Nu är det änt­li­gen vår tur! Ät en bil­lig bul­le på sta­dens äldsta konditori Sund­bergs, ta en öl på här­ligt trånga Cor­ner Bar el­ler gör en av­stic­ka­re till Mår­ten Trot­zigs gränd ut­an att be­hö­va köa.

20

HELLASGÅRD­EN. Ta bus­sen ut till Nac­ka­bor­nas till­flyktsort num­mer ett och li­ra fot­bolls­golf! Här finns en 18-håls­ba­na och när­het till bad om så öns­kas. 85 kro­nor för vux­na, 50 för barn upp till 15 år. 21

UL­LA WINBLADH. Den ge­ne­röst till­tag­na ute­ser­ve­ring­en gör det an­ri­ka värds­hu­set på Djur­går­den till ett triv­samt mid­dags­al­ter­na­tiv även i co­ro­na­ti­der – så länge man är frisk och kry, na­tur­ligt­vis. El­ler var­för in­te hand­la en pick­nick­korg med smör­re­bröd och ta med sig ut i gröns­kan? 22

KLUBBENSBO­RG. På gångav­stånd från Mä­lar­höj­dens t-ba­na finns det­ta my­si­ga kul­tur­om­rå­de med anor från 1600-ta­let. För­u­tom kafé­et med ut­sikt över Mä­la­ren ord­nas här en rad mu­si­ke­ve­ne­mang. Som­ma­rens pro­gram finns på klubbensbo­rg.se. 23

GI­GAN­TISK UTEBIO. Den 28 au­gusti in­tar ar­ran­gö­ren Big Crowd Facto­ry sta­den med sin gra­tis ut­om­hus­bio­fes­ti­val. Kloc­kan 15 drar filmpar­tyt i gång för att på­gå än­da in på små­tim­mar­na. Plat­sen är i skri­van­de stund hem­lig, kol­la ar­ran­gö­rens Fa­ce­book-si­da. 24

BOULE I RÅLIS. Brann ner för någ­ra år se­dan och har nu öpp­nat på nytt i Rå­lamb­s­hovspar­ken och tän­ker hål­la öp­pet var­je dag i sommar. Fö­re­döm­ligt spri­ta­de klot i kom­bi­na­tion med bist­ro­käns­la! Hel­göp­pet till mid­natt.

25

BARKAR­BYS­TA­DEN. På det gam­la flyg­fäl­tet i Barkar­by väx­er ”en helt ny stad” fram. Am­bi­tions­ni­vån är hög: år 2032 ska om­rå­det ha 30 000 nya in­vå­na­re. Myc­ket åter­står än­nu att byg­ga, men var­för in­te be­ge sig dit för en sus­hi på Sto­ra torg och för upp­le­vel­sen av ett spän­nan­de ske­en­de? Väl där kan man även pas­sa på att be­sö­ka den gam­la pit­to­res­ka kyrk­byn som lig­ger gran­ne med det nya om­rå­det. 26

LEV SOM PÅ JÄRN­ÅL­DERN.

300 me­ter väs­ter om Hå­gel­by­par­ken lig­ger järn­ål­ders­byn Hogs­la­by. Här får du lä­ra dig att bland an­nat to­va ull, gö­ra smyc­ken och le­ka forn­ti­da le­kar. Hogs­la­by hål­ler öp­pet hus fle­ra da­gar i au­gusti, mer in­fo på ha­gel­by.se. 27

SOMMARBIO I UPPLANDSVÄ­SBY. Var­je måndag he­la som­mar­lo­vet visas film på kul­tur- och ak­ti­vi­tets­hu­set Mes­sing­en, för oli­ka åld­rar och sma­ker och på oli­ka språk. Max 25 plat­ser per vis­ning, gra­tis­bil­jett krävs och bo­kas på te­le­fon­num­mer 08-590 973 00. 28

JUNIBACKEN. Upp­le­vel­se­hu­set hål­ler stängt, men ute­ser­ve­ring­en Ter­ras­sen har öp­pet fre­dag-sön­dag. Där kan man fros­sa i vack­ra Stock­holms­vy­er lik­som i fi­ka, gril­la­de mac­kor och glass. Det går ock­så att stöt­ta Junibacken ge­nom att kö­pa de­ras års­kort.

29 GÖM DIG I NA­TU­REN. Trött på jäk­tan­det i stan? På Stock­holms stads sajt par­ker.stock­holm/guide-till-tyst­na­den/ kan du lad­da ner pdf-si­dor med tips på hur man kra­mar ut mesta möj­li­ga ur si­na be­sök i kom­mu­nens na­tur­re­ser­vat. Någ­ra grund­läg­gan­de in­struk­tio­ner: stäng av te­le­fo­nen, gå lång­samt, lyss­na på na­tu­ren, luk­ta och 30 känn.

AKAL­LA 4H-GÅRD.

Co­ro­na är ing­et stör­re hin­der för pon­ny­häs­tar­na i Akal­la by. Dock har man till­fäl­ligt pa­u­sat drop in-rid­ning­en och sat­sar i stäl­let på bo­ka­de rid­tu­rer. Bok­ning­en mej­las till akal­la@4h.se, för en 15-mi­nu­ters­rid­ning swishar man 100 kro­nor på plats. 31

SIGHTSEEIN­G I SIGTUNA.

Pas­sa på att be­sö­ka Sve­ri­ges äldsta be­va­ra­de stad, som grun­da­des på 970-ta­let av kung Erik Se­ger­säll. De pit­to­res­ka trä­hu­sen med bu­ti­ker, re­stau­rang­er och kafé­er kan­tar det som är Sve­ri­ges förs­ta gå­ga­ta. Via Sigtuna Mu­se­um kan man bo­ka en pri­vat stads­vand­ring, 1 895 kro­nor för en tim­me. 32

UT­STÄLL­NING I MARABOUPAR­KEN. Årets sto­ra ut­ställ­ning på Sund­by­bergs konst­hall för sam­ti­da konst hand­lar om Wan­ja Dja­nai­eff, en av Sve­ri­ges mest in­fly­tel­se­ri­ka tex­til­form­gi­va­re. För ett be­sök, bo­ka (100 kro­nor för vux­na, rabatt för pen­sio­nä­rer och gra­tis för unga) på maraboupar­ken.se. Yng­re be­sö­ka­re kan roa sig med skulp­tur­bin­go i den pris­be­lön­ta par­ken.

33

LÄR DIG SEG­LA. Barn mellan 8 och 14 år får även i år chan­sen att ut­bil­das i seg­ling och sjö­vett i Sjö­hi­sto­ris­kas re­gi. Sko­lan hål­ler till på Djur­gårds­brunns­vi­ken och er­bju­der bå­de ny­bör­jar- och fort­sätt­nings­kur­ser. Extra­kur­ser är in­sat­ta och även de plat­ser­na har i skri­van­de stund bör­jat gå åt, så skyn­da med att bo­ka på sjo­hi­sto­ris­ka.se. 34

EDSBERGS SLOTT. Det har be­skri­vits som Sol­len­tu­nas kul­tur­hi­sto­ris­ka hjär­ta, slot­tet som upp­för­des 1760 av fa­mil­jen Rud­beck. Pa­rad­vå­ning­en är in­redd för att ge en bild av hur det såg ut när de bod­de där och har öp­pet ons­dag-sön­dag kloc­kan 11-16. Gra­tis in­trä­de! 35

SKINNARVIK­SBERGET. Ing­en sommar ut­an ett klas­siskt klipp­häng, och vad i den ka­te­go­rin kan va­ra mer klas­siskt än ”skin­kan”? Det för­stod bland an­nat Har­ri­et An­ders­son och Lars Ek­borg. Fram med pick­nick­fil­ten, kor­ka upp ölet och be­und­ra sta­dens kanske bäs­ta ut­sikt.

36

LILJEVALCH­S. Ut­ställ­ning­en En pa­ra­di­s­at­tack om glas­form­gi­va­ren Ul­ri­ca Hyd­man Val­li­en på­går till och med den 30 au­gusti, i det som en­ligt mu­se­ets egen ut­sa­go är Stock­holms vack­ras­te ut­ställ­nings­mil­jö. Gra­tis in­trä­de om man är un­der 18 år och 80 kro­nor för res­ten, ut­om på mån­da­gar då det är gra­tis för al­la. 37 KYRKHAMN. Mellan Häs­sel­by vil­las­tad och Jär­fäl­la kom­mun lig­ger det som kal­lats för Stock­holms tys­tas­te plats, en­ligt DN ”så tyst att de­ci­bel­mä­ta­ren dör”. Fina na­turmil­jö­er, konst­när­sa­tel­jé­er och när­het till Löv­sta­ba­det är någ­ra av skä­len till att du bör be­ge dig hit. 38

GÖRVÄLNS SLOTT. I stäl­let för att dra till Spa­ni­en, var­för in­te se­mest­ra i en av Stock­holms kanske vack­ras­te kul­tur­hi­sto­ris­ka mil­jö­er? Ut­ö­ver den an­ge­nä­ma käns­lan av att bo på ett slott kan man gläd­jas åt när­he­ten till na­tu­ren, Mä­la­ren och forn­bor­gen Gå­se­borg. Mer in­fo på gor­valns­slott.se.

O Med re­ser­va­tion för even­tu­ellt vä­der, änd­ring­ar kring ti­der och priser.

 ?? FO­TO: AN­NA RÖNNQVIST ?? Fi­ka och klätt­ra på Ly­ran.
SKINNARVIK­SBERGET. Ing­en sommar ut­an ett klas­siskt klipp­häng. Det här kan va­ra ett av de bäs­ta stäl­le­na för so­lens upp- och ned­gång över stan.
FO­TO: AN­NA RÖNNQVIST Fi­ka och klätt­ra på Ly­ran. SKINNARVIK­SBERGET. Ing­en sommar ut­an ett klas­siskt klipp­häng. Det här kan va­ra ett av de bäs­ta stäl­le­na för so­lens upp- och ned­gång över stan.
 ??  ?? Gub­ben med ge­ten.
Gub­ben med ge­ten.
 ??  ?? Ur­skogs­sval­ka.
Ur­skogs­sval­ka.
 ??  ?? Glass och konst.
Glass och konst.
 ??  ?? För he­ta da­gar.
För he­ta da­gar.
 ?? FO­TO: MOSTP­HO­TOS FO­TO:MIKAELANDE­RSSON ?? Bou­le­spel i par­ken.
”Snus­kung­ens” som­mar­vil­la.
LÄR DIG SEG­LA. Sjö­hi­sto­ris­ka lär ut seg­ling och sjö­vett. Barn mellan 8 och 14 år sko­las – bå­de för ny­bör­ja­re och mer avan­ce­rad ni­vå.
FO­TO: MOSTP­HO­TOS FO­TO:MIKAELANDE­RSSON Bou­le­spel i par­ken. ”Snus­kung­ens” som­mar­vil­la. LÄR DIG SEG­LA. Sjö­hi­sto­ris­ka lär ut seg­ling och sjö­vett. Barn mellan 8 och 14 år sko­las – bå­de för ny­bör­ja­re och mer avan­ce­rad ni­vå.
 ?? FO­TO: ANDRE­AS ENBUSKE ?? Upptäck byg­get Bar­ka­bys­ta­den.
VÄSTERLÅNG­GATAN. En av Stock­holms i van­li­ga fall tu­rist­tä­tas­te ga­tor. I sommar kom­mer det fin­nas mer plats för att upp­täc­ka Gam­la stans grän­der.
FO­TO: ANDRE­AS ENBUSKE Upptäck byg­get Bar­ka­bys­ta­den. VÄSTERLÅNG­GATAN. En av Stock­holms i van­li­ga fall tu­rist­tä­tas­te ga­tor. I sommar kom­mer det fin­nas mer plats för att upp­täc­ka Gam­la stans grän­der.
 ??  ?? Ge­te­kul på 4H.
Ge­te­kul på 4H.
 ??  ?? Öp­pet ut­om­hus.
Öp­pet ut­om­hus.
 ??  ?? Gra­tis mån­da­gar.
Gra­tis mån­da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden