Mitt i Spånga

Lo­kal han­del stärks med fler hem­ma

Stock­hol­ma­re bi­drar till en spe­ci­ell sommar på lo­ka­la han­del­plat­ser. På gal­le­ri­an Lil­je­holmstor­get har fle­ra event fått stäl­las in – men nya har ock­så till­kom­mit. Cent­rum­che­fen Sand­ra Per­slund har säk­ra­de pla­ner för som­ma­ren. Loc­kar till häng kring gal­ler

- Han­nes Holmström han­nes.holmstrom@di­rek­tp­ress.se Stockholm · Sandra

Vi för­sö­ker att stärka den lo­ka­la plat­sen som Lil­je­holmstor­get är, och gö­ra det ex­tra trev­ligt att stan­na hem­ma.

Att co­ro­naan­pas­sa ett shop­ping­cent­rum och dess eve­ne­mang har si­na ut­ma­ning­ar.

Bakluc­ke­lop­pi­sar och and­ra event på Lil­je­holmstor­get gal­le­ria som sam­lar många män­ni­skor på sam­ma plats har fått stäl­las in, och mark­nads­fö­ring­en har istäl­let styrts om till att kom­mu­ni­ce­ra ut råd om trygg­het och in­for­ma­tion om myn­dig­he­ters re­kom­men­da­tio­ner kring häl­sa och hy­gi­en.

– Sam­ti­digt har vi ett cent­rum som be­hö­ver kla­ra sig, så det är en ba­lans att dels hjäl­pa de bu­ti­ker och hy­res­gäs­ter vi har i cent­ru­met, men än­då re­spek­te­ra de re­kom­men­da­tio­ner som ges av Folk­hälso­myn­dig­he­ten, sä­ger Sand­ra Per­slund.

Sand­ra Per­slund be­rät­tar om en hemester­kam­panj som un­der som­ma­ren ska loc­ka till häng och be­sök i om­rå­det kring Lil­je­holmstor­get och gal­le­ri­an.

”Hand­la och ta med sig ut”

– Vi för­sö­ker att stärka den lo­ka­la plat­sen som Lil­je­holmstor­get är, och gö­ra det ex­tra trev­ligt att stan­na hem­ma, man kan ju hand­la i gal­le­ri­an och ta med sig mat ut för att sit­ta i par­ken till ex­em­pel, sä­ger hon.

För de som är ute efter lek och spel kom­mer som­mar­job­ba­re att stå till buds med oli­ka ak­ti­vi­te­ter på tor­get.

– I ett sam­ar­be­te med Stock­holm stad ak­ti­ve­rar vi som­mar­ar­be­tan­de ung­do­mar på Lil­je­holmstor­get som er­bju­der ak­ti­vi­te­ter, till ex­em­pel bou­le­spel i par­ken. Då kom­mer de att stå på tor­get och de­la ut så­da­na spel och and­ra gre­jer.

För att stöt­ta fö­re­ta­gen i cent­rum och un­der­lät­ta för shop­pingsug­na är det nu­me­ra möj­ligt att få va­ror pac­ka­de och kla­ra till upp­hämt­ning ut­an­för gal­le­ri­an, be­rät­tar Sand­ra Per­slund.

Siff­ror­na går upp­åt igen

– Vi kom­mu­ni­ce­rar ut det här med att hand­la lo­kalt, så att in­te al­la över­ger de lo­ka­la hand­lar­na och kö­per allt på in­ter­net. Hand­lar in­te folk i vå­ra cent­rum finns det snart ing­et kvar, så vi mås­te ju tän­ka på det.

Vad sä­ger hand­lar­na om som­ma­ren?

– Det finns såklart en viss oro. Men sam­ti­digt är det så att Lil­je­holmstor­get kla­rat sig be­tyd­ligt bätt­re än många and­ra cent­rum, och be­söks­siff­ror­na går nu upp­åt igen, sä­ger Sand­ra Per­slund.

 ??  ?? Sand­ra Per­slund.
Sand­ra Per­slund.
 ??  ?? STÄR­KER LO­KA­LA PLAT­SEN. Lil­je­hol­mens cent­rum, loc­kar köp­sug­na med stör­re sats­ning­ar ut­an­för gal­le­ri­an.
STÄR­KER LO­KA­LA PLAT­SEN. Lil­je­hol­mens cent­rum, loc­kar köp­sug­na med stör­re sats­ning­ar ut­an­för gal­le­ri­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden