Mitt i Spånga

Så tar du än­nu bätt­re se­mester­bil­der

Nu är det tid för en lek­tion, där du i enk­la steg kan trä­na på att ta bätt­re bil­der. Det bäs­ta är att även mo­bil­ka­me­ran kan du­ga gott för ett ögon­blick som kan gö­ra dig till en vin­na­re! Här tip­sar vå­ra fo­to­gra­fer Clau­dio Britos och Mi­kael An­ders­son. Det s

- FO­TO:MOSTP­HO­TOS Lifehacks · Photography · Arts

Är du en nattugg­la el­ler gil­lar de där ti­di­ga­re morg­nar­na? Oav­sett, så ta med dig ka­me­ran el­ler din smartp­ho­ne och pas­sa på att fo­to­gra­fe­ra det ma­gis­ka lju­set som kan in­fin­na sig des­sa tim­mar.

Här tip­sar Di­rek­tP­ress fo­to­gra­fer om enk­la knep som du ska tän­ka på!

Se till att ha ka­me­ran fram­me för rät­ta ögon­blic­ket – så kan du vin­na ett pre­sent­kort från Björcks Re­sor värt 3 000 kro­nor! 1

Ta fle­ra bil­der på sam­ma gång

Ska du fånga det per­fek­ta ögon­blic­ket, se till att tryck av någ­ra ex­tra gång­er. Men det är smart att gå ige­nom gans­ka snart och ra­de­ra miss­lyc­ka­de bil­der så de in­te tar onö­dig min­nes­plats. 2

Vå­ga gå nä­ra – rör på dig

Det är många gång­er in­te mo­ti­vet som är svårt att fånga. Det hand­lar om att kom­ma

när­ma­re – ut­an att zoo­ma. Tes­ta att när­ma dig ditt mo­tiv för att se skill­na­den på vad ett nä­ra por­trätt kan för­med­la istäl­let för en bild på en per­son i mil­jö. 3

An­vänd ljus­käl­lan som finns

På den bäs­ta se­mester­bil­den lär so­len va­ra på väg ner i ho­ri­son­ten på. El­ler i de fles­ta fall så är den bakom ryg­gen på fo­to­gra­fen.

Då för­svin­ner mör­ka­de an­sik­ten och skug­gor. För­sök även att und­vi­ka allt­för stark sol, så ing­et ki­san­de krävs.

Att flyt­ta ditt mo­tiv bort från stark sol och in i skug­gan kan ex­em­pel­vis gö­ra en otro­ligt stor skill­nad för det slut­li­ga re­sul­ta­tet.

Det kan sam­ti­digt ge en ef­fekt att fo­to­gra­fe­ra i mot­ljus och med en avan­ce­rad ka­me­ra kan det till och med ge en här­lig ef­fekt ge­nom att an­vän­da blix­ten i des­sa fall. Här är det värt att prö­va sig fram.

4

Ex­po­ne­ring och skär­pa

När du har mo­bil­ka­me­ran ak­ti­ve­rad och vill fo­ku­se­ra på ett sär­skilt ob­jekt, pe­ka på ob­jek­tet på skär­men så för­står din smartp­ho­ne att ljus och skär­pa ska stäl­las efter den punk­ten.

Ett knep är att pe­ta till på an­sik­tet på en per­son som är med i bil­den, sär­skilt om det är ett land­skaps­djup bred­vid. Då blir an­sik­tet skarpt och land­ska­pet li­te di­stan­se­rat. Det­ta går ju även att tes­ta med kanske en gren el­ler ett sta­ket som finns i för­grun­dens kant. 5

Fo­to­gra­fe­ra med si­do­knap­pen

En te­le­fon med stor skärm kan kän­nas svå­ra att hål­la i och sam­ti­digt va­ra sta­dig på han­den. Ju mer stil­la du är, desto bätt­re bild.

Då är ett knep att an­vän­da av­tryc­ka­ren som finns på te­le­fo­nens si­da, li­te mer old school, då

många mär­ken har funk­tio­nen i till ex­em­pel vo­lym­knap­pen. 6

För­sök att av­stå blixt

Mo­bil­ka­me­ran har blixt in­byggd, men är egent­li­gen ba­ra en lam­pa. Den ger många gång­er ett hemskt och skräm­man­de in­tryck av bil­den i ef­ter­hand. Se istäl­let till att nytt­ja and­ra ljus­käl­lor om du är in­om­hus el­ler ute på nat­ten. 7

Vå­ga be­gä­ra li­te av ob­jek­tet

Minns du skol­fo­to­gra­fe­ring­en? Yr­kes­fo­to­gra­fer fö­re­slår of­ta att läg­ga hän­der­na i knä­et, el­ler sträc­ka dem rakt upp. Vå­ga ex­pe­ri­men­te­ra själv, för en bra bild kanske per­so­ner­na mås­te flyt­ta li­te för att und­vi­ka en flagg­stång bakom hu­vu­det.

Ett tips är att ta någ­ra se­kun­der ex­tra när du tar en bild och pla­ne­ra runt ob­jekt som stör din bild.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden