Mitt i Spånga

Vård­plat­ser­na ska ut­ö­kas i sommar

- Cla­rence Fren­ker Health · Stockholm · Benjamin Bratt

Vi fort­sät­ter ar­be­ta i ett för­höjt be­red­skaps­lä­ge he­la som­ma­ren.

Vård­be­ho­vet på lä­nets sjuk­hus be­döms va­ra fort­satt högt un­der som­ma­ren. Re­gi­on Stock­holm har där­för be­slu­tat att ut­ö­ka vård­plat­ser­na in­om bå­de in­ten­siv- och öp­pen­vår­den.

Be­ho­vet av vård­plat­ser i Stock­holm be­döms va­ra fort­satt högt un­der som­mar­må­na­der­na. Dels vän­tar en fort­satt till­ström­ning av co­vid-19 pa­ti­en­ter den när­mas­te ti­den, men även an­nan akut och nöd­vän­dig sjuk­vård kom­mer att krä­va re­sur­ser.

Re­gi­o­nens sär­skil­da sjuk­vårds­led­ning har där­för be­slu­tat att fort­sät­ta ar­be­ta i för­höjt be­red­skaps­lä­ge, med­de­lar Re­gi­on Stock­holm.

Det in­ne­bär bland an­nat att 200 fler öpp­na vård­plat­ser, till­sam­mans med den ka­pa­ci­tet som finns för att vår­da co­vid-19 pa­ti­en­ter, ska fin­nas till­gäng­li­ga un­der som­mar­pe­ri­o­den jäm­fört med 2019.

Sam­ti­digt ska in­ten­siv­vår­den ha minst dub­belt så många be­man­na­de plat­ser, en­ligt Re­gi­o­nen.

– Vi har en vår bakom oss då he­la vår­den ställt om för pan­de­mins skull och vi fort­sät­ter ar­be­ta i ett för­höjt be­red­skaps­lä­ge he­la som­ma­ren, sä­ger Jo­han Bratt, chefslä­ka­re för Re­gi­on Stock­holm i ett press­med­de­lan­de.

Pri­o­ri­te­ring­ar

Det har ock­så be­slu­tats att all pla­ne­rad vård som kan vän­ta ska stäl­las in till och med den 31 au­gusti. Istäl­let kom­mer re­gi­o­nen att pri­o­ri­te­ra de som blir akut sju­ka lik­som de som har kro­nis­ka sjuk­do­mar.

– I bör­jan av pan­de­min var det fär­re som sök­te med and­ra sjuk­do­mar än co­vid-19. Nu ökar det igen och det är bra, det är vik­tigt att al­la som be­hö­ver akut vård, oav­sett om det är fy­sis­ka el­ler psy­kis­ka sjuk­do­mar, verk­li­gen sö­ker vård. De som har sjuk­do­mar och ska­dor som in­te be­hö­ver tas om hand di­rekt kan få vän­ta li­te läng­re, sä­ger Jo­han Bratt.

Se­mester­pla­ne­ring

Just nu på­går ock­så ett om­fat­tan­de ar­be­te med att pla­ne­ra vård­per­so­na­lens som­mar­se­mest­rar. De som tar ex­tra­pass när be­man­ning­en in­te räc­ker till kom­mer att få en ex­tra er­sätt­ning, nå­got som i sommar gäl­ler all vård­per­so­nal, en­ligt Re­gi­on Stock­holm.

– Det gäl­ler al­la de­lar av vår­den, bå­de akut­sjuk­hus, ge­ri­a­trik, pri­mär­vård och psy­ki­a­tri. Jag vet att de är stol­ta över det de åstad­kom­mit men ock­så tröt­ta. Al­la ar­bets­gi­va­re i vår­den har en ut­ma­nan­de upp­gift nu med att bå­de ge le­dig­het och sam­ti­digt säk­ra att det finns ka­pa­ci­tet, sä­ger Jo­han Bratt.

 ?? FO­TO: MOSTP­HO­TOS ?? VÅRD.
Re­gi­on Stock­holm ut­ö­kar vård­plat­ser­na på lä­nets sjuk­hus un­der som­ma­ren.
FO­TO: MOSTP­HO­TOS VÅRD. Re­gi­on Stock­holm ut­ö­kar vård­plat­ser­na på lä­nets sjuk­hus un­der som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden