Mitt i Spånga

Co­ro­na-app pa­u­sa­des efter upp­täck­ta ris­ker

- Mi­chael Toll mi­chael.toll@di­rek­tp­ress.se Stockholm

För­ra fre­da­gen stäng­de möj­lig­he­ten för stock­hol­ma­re att bo­ka co­ro­na­test via ap­pen ”All­tid öp­pet”. Kö­sy­ste­met har nu gjorts om för att fun­ge­ra för bå­de de som vill tes­ta sig för på­gåen­de co­ro­na­smit­ta och gö­ra ett an­ti­kropps­test.

Det var för­ra vec­kan som ap­pen ”All­tid öp­pet” stäng­de. När per­so­ner vill bo­ka en prov­tag­nings­tid via ap­pen får de be­sva­ra ett an­tal frå­gor. Ut­i­från sva­ren som getts till­de­las man se­dan en kod, som ska an­vän­das för att bo­ka en tid för prov­tag­ning.

Många av de här ko­der­na har dock lagts upp på oli­ka saj­ter och se­dan an­vänts av per­so­ner som in­te fått den via ap­pen.

Det finns där­för en risk för att per­so­ner som vill tes­ta sig för en på­gåen­de co­ro­na­smit­ta blan­das med de som vill gö­ra ett an­ti­kropps­test.

Fick stänga

Till följd av det val­de Re­gi­on Stock­holm att pa­u­sa möj­lig­he­ten att bo­ka ti­der via ”All­tid Öp­pet” fram till måndag 22 juni, för att för­hind­ra pa­ti­ent­sä­ker­hets­ris­ker.

Men ap­pen kun­de in­te öpp­na på mån­dags­mor­go­nen som tänkt.

– Lös­ning­en är att vi nu se­pa­re­rar kö­er­na. De som kän­ner sig sju­ka bo­kar tid via ”All­tid öp­pet” efter kloc­kan 17. De som kän­ner sig fris­ka, men vill ta an­ti­kropps­test, går in via 1177 och bo­kar en tid. Men först i mor­gon, sa Jessica Frem­nell på mån­da­gen.

 ??  ??
 ?? FO­TO: DI­REK­TP­RESS ?? PRO­BLEM. Ap­pen ”All­tid öp­pet” fun­ge­ra­de först in­te som tänkt.
FO­TO: DI­REK­TP­RESS PRO­BLEM. Ap­pen ”All­tid öp­pet” fun­ge­ra­de först in­te som tänkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden