Mitt i Spånga

Det här har hänt

-

12 juni: Fi­nans­re­gi­onrå­det Ire­ne Sve­no­ni­us (M) med­de­lar att al­la stock­hol­ma­re ska er­bju­das gra­tis co­ro­na­tes­ter ge­nom att an­vän­da ap­pen ”All­tid öp­pet” från och med måndag 15 juni.

15 juni: Ap­pen ”All­tid öp­pet” stäng­er på grund av för hög be­last­ning.

18 juni: ”All­tid öp­pet” stäng­er igen, den­na gång i fy­ra dygn, då ko­der från ap­pen har spri­dits på in­ter­net och ska­pat ore­da i kö­sy­ste­met.

22 juni: Ap­pen öpp­nar efter kloc­kan 17, men en­bart för per­so­ner som vill tes­ta sig för ak­tiv smit­ta. Per­so­ner som vill gö­ra an­ti­kropps­test hän­vi­sas till 1177.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden