Mitt i Spånga

Ett väx­an­de sam­ar­be­te

- Sweden · Kista · Joakim Bonnier · Swedish Basketball Federation

Vec­kor­na 25-27 er­bjuds basket, fot­boll, mu­sik, dik­ter, kort­spel, schack, pyssel och gra­tis mat på Kis­ta torg mellan kl 9 och 15.

O Som­marak­ti­vi­te­ter­na på Kis­ta torg be­drevs åren 2015-2018 av Bon­ni­er­för­la­gen och Svens­ka Bas­ket­boll­för­bun­det, un­der nam­net Bon­ni­er Hoops. Även då del­tog krist­na och mus­lims­ka or­ga­ni­sa­tio­ner.

O Se­dan Bon­ni­er Hoops upp­hör­de för två år se­dan har Svens­ka Kyr­kan och de muslms­ka or­ga­ni­sa­tio­ner­na bakom Kis­ta Träff och Kis­ta Folk­hög­sko­la byggt upp ett nytt, lo­kalt sam­ar­be­te.

O I år del­tar även Frys­hu­sets verk­sam­het Till­sam­mans för Sve­ri­ge, Mus­lim Aid, Shan­ta Basket, Kis­ta Gal­le­ria och stads­dels­för­valt­ning­en.

O Bib­li­o­te­ket kom­mer ut med böc­ker för att främ­ja läsan­det. En ut­ställ­ning om flyk­ting­skap från Fo­rum för le­van­de histo­ria sit­ter upp­satt och tor­get får be­sök av Age­ra Vo­lon­tär, Diskri­mi­ne­rings­by­rån med fle­ra.

– Vi vill sam­la så många oli­ka per­spek­tiv som möj­l­ligt, sä­ger Li­am Sall­man­der, Till­sam­mans för Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden