Mitt i Spånga

Sam­bo med barn – tänk på det­ta in­för fram­ti­den

· Vem är­ver mig och min lä­gen­het när jag är sam­bo med två barn?

- Parenting · Family

Vi är sam­man­bo­en­de och har två min­derå­ri­ga barn till­sam­mans. Jag und­rar vad som sker med min bo­stads­rättslä­gen­het och mi­na peng­ar den dag jag av­li­der?

du skul­le dö fö­re din sam­bo så har din sam­bo rätt till bo­del­ning. På be­gä­ran av sam­bon som över­le­ver den and­ra kan sam­bo­e­gen­do­men pa­ret ha­de för­de­las ge­nom bo­del­ning. Vad som ut­gör sam­bo­e­gen­dom är sam­bors ge­men­sam­ma bo­stad och bo­hag, om egen­do­men för­vär­vats för ge­men­sam an­vänd­ning och in­te ge­nom gå­va, arv el­ler tes­ta­men­te med vill­kor om att den ska va­ra en­skild egen­dom. Som jag tol­kar dig äger du en­sam den bo­stads­rättslä­gen­het ni bor till­sam­mans i. Vid en bo­del­ning skul­le då din sam­bo ha rätt att ta över hälf­ten av bo­stads­rättslä­gen­he­ten.

Om ni skul­le äga den med hälf­ten var­de­ra in­ne­bär bo­del­ning­en in­te nå­gon skill­nad i ägar­för­hål­lan­de­na gäl­lan­de bo­sta­den.

Bo­del­ning­en in­ne­bär som mest en hälf­ten­del­ning av den bo­stad och det bo­hag sam­bor­na äg­de ihop, och i många fall äger sam­bor varsin hälft än­då. Trots det­ta är­ver sam­bor in­te varand­ra. Den and­ra hal­van av bo­sta­den som är din, samt di­na peng­ar och lik­nan­de, ärvs istäl­let av di­na barn. I det fall de är myn­di­ga när du går bort går ar­vet di­rekt till dem, i an­nat fall för­val­tas dem av en för­myn­da­re tills de fyllt 18 år.

kanske bar­nen vill av­vak­ta med att få ut sitt arv så att den ef­ter­le­van­de sam­bon kan bo kvar. Då kan man av­ta­la om det­ta och skri­va skul­debrev så att bar­nen blir er­sat­ta med be­lop­pet av hal­va lä­gen­he­ten när den säljs, al­ter­na­tivt när även din sam­bo har gått bort.

Det finns ald­rig någ­ra ga­ran­ti­er för att bar­nen vill el­ler har möj­lig­het att skju­ta upp sitt arv. Det man som sam­bor kan gö­ra då, om man vill skyd­da varand­ra, är att skri­va ett in­bör­des tes­ta­men­te. På det sät­tet kan sam­bor­na är­va varand­ra när nå­gon av dem går bort, och bar­nen kan är­va efter att bå­da gått bort om man så öns­kar. Bar­nen kan dock jäm­ka tes­ta­men­tet, men då får de ba­ra lag­lot­ten, hälf­ten av arvslot­ten.

I det fall du istäl­let dör sist är­ver di­na barn dig.

 ??  ?? Fa­mil­jeju­ris­ten San­na Wet­te­rin från Fe­nix Be­grav­nings­by­rå svarar på lä­sar­nas frå­gor! Har du en? Mej­la: fa­milj@di­rek­tp­ress.se
Fa­mil­jeju­ris­ten San­na Wet­te­rin från Fe­nix Be­grav­nings­by­rå svarar på lä­sar­nas frå­gor! Har du en? Mej­la: fa­milj@di­rek­tp­ress.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden