Mitt i Spånga

Det här ska du egent­li­gen kol­la in ex­tra på en vis­ning

Un­der­sök­nings­plik­ten vik­tig: ”Kö­pa­ren an­sva­rar för att hit­ta fel” för så­väl kö­pa­re som säl­ja­re. Men ter­mer som upp­lys­nings- och un­der­sök­nings­plikt kan för­vir­ra. Vi re­der ut rö­ran med hjälp av Eve­li­na Gre­ne­hed på Boupp­lys­ning­en.se.

- Han­nes Holmström te­ma@di­rek­tp­ress.se Consumer Goods · Emmett Till · Sushmita Sen

Om man in­te gjort be­rät­tat och det kom­mer fram se­na­re kan det fin­nas risk att man be­hö­ver be­ta­la er­sätt­ning.

För dig som ska kö­pa bo­stad gäl­ler un­der­sök­nings­plik­ten i köpla­gen och jord­bal­ken. Den in­ne­bär att du som kö­pa­re har ett an­svar att no­ga un­der­sö­ka bo­sta­den in­nan köp. Kö­pa­ren står där­med för ris­ken när det gäl­ler even­tu­el­la fel i bo­sta­den som bor­de ha upp­täckts vid en un­der­sök­ning av bo­sta­den.

Den in­ne­bär att kö­pa­ren an­sva­rar för att hit­ta så­da­na fel som går att upp­täc­ka. Och den väger egent­li­gen väl­digt tungt – du kan

– in­te som kö­pa­re i ef­ter­hand på­pe­ka att det fanns fel på bo­sta­den och för­vän­ta dig att få er­sätt­ning för det, om det gått att hit­ta vid en nog­gran­na­re un­der­sök­ning, sä­ger Eve­li­na Gre­ne­hed.

Om det finns en vat­ten­ska­da som syns väl­digt då­ligt på ett golv, kan det fort­fa­ran­de va­ra un­der­sök­nings­plikt på det?

– Ja. Det som av­gör är om det är en syn­bar fukt­ska­da. Till ex­em­pel i en käl­la­re, så går det in på un­der­sök­nings­plik­ten att hit­ta det, och det går in­te att kom­ma runt ge­nom att den är un­dan­gömd i käl­la­ren ut­an kö­pa­ren har ett an­svar att kol­la efter så­da­na sa­ker.

Man får allt­så flyt­ta på skåp el­ler lik­nan­de om det är så att man in­te kan se he­la gol­vet.

– Ja, och det är ock­så väl­digt vik­tigt att stäl­la frå­gor till säl­ja­ren om oli­ka sa­ker som kanske är li­te svå­ra­re att kol­la upp. Det är ock­så många som an­li­tar en be­sikt­nings­man för att verk­li­gen kun­na un­der­stry­ka att de har gjort det så no­ga de kan.

För­plik­ti­ga­de att upp­ly­sa

Säl­ja­re och mäkla­re är å sin si­da för­plik­ti­ga­de med att upp­ly­sa kö­pa­ren om fel som de kän­ner till.

Men ska de helt en­kelt rabb­la upp allt de vet om bo­sta­den, el­ler häng­er det på att du som kö­pa­re stäl­ler rätt frå­gor?

– Det ut­ta­la­de är att säl­ja­ren ska sva­ra san­nings­en­ligt på kö­pa­rens frå­gor och in­te un­dan­hål­la så­da­na fel som det kan an­ses att kö­pa­ren bör kän­na till och som kö­pa­ren in­te kan upp­täc­ka själv. Sen in­ne­bär väl egent­li­gen in­te det att säl­ja­ren ska re­do­vi­sa allt den vet om bo­sta­den.

Men det är en svår ba­lans­gång i och med att så­dant som säl­ja­ren har nämnt i för­väg kan in­te kö­pa­ren på­pe­ka se­na­re att den in­te fått in­fo om vid kö­pet, sä­ger Eve­li­na och fört­sät­ter:

– Kän­ner man som säl­ja­re till ett fel som man är li­te osä­ker på om man be­hö­ver be­rät­ta el­ler in­te, så skul­le jag sä­ga att det för­mod­li­gen är säk­ra­re att be­rät­ta. Om man in­te gjort det och det kom­mer fram se­na­re kan det fin­nas risk att man be­hö­ver be­ta­la er­sätt­ning.

För kö­pa­re gäl­ler det att va­ra ny­fi­ken och att få ut så myc­ket in­for­ma­tion om bo­sta­den som möj­ligt.

– Pre­cis, ställ mas­sor av frå­gor, sä­ger Eve­li­na Gre­ne­hed.

 ?? FO­TO: MOSTP­HO­TOS ?? Vid en vis­ning gäl­ler det för kö­pa­re att va­ra fråg­vis och un­der­sö­ka bo­sta­den nog­grant.
FO­TO: MOSTP­HO­TOS Vid en vis­ning gäl­ler det för kö­pa­re att va­ra fråg­vis och un­der­sö­ka bo­sta­den nog­grant.
 ?? FO­TO: COMPARICO AB ?? Eve­li­na Gre­ne­hed, på Boupp­lys­ning­en.se.
FO­TO: COMPARICO AB Eve­li­na Gre­ne­hed, på Boupp­lys­ning­en.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden