Eko­no­mis­ka lä­get gör att Skan­sen tving­as att vars­la 30 tjäns­ter

Mitt i Spånga - - SIDAN 1 - Mi­chael Toll mi­chael.toll@di­rekt­press.se

Det är en myc­ket all­var­lig och tung si­tu­a­tion vi be­fin­ner oss i.

Det eko­no­mis­ka lä­get ser kri­tiskt ut för Skan­sen. Ny­li­gen med­de­la­de par­ken att de mås­te vars­la 30 tjäns­ter.

Trots en mängd åt­gär­der och ex­tra stat­ligt stöd för 2020 är det eko­no­mis­ka lä­get fort­satt tufft för Skan­sen. Skan­sen vars­la­de ny­li­gen 30 av si­na to­talt 200 fast an­ställ­da.

– Det är en myc­ket all­var­lig och tung si­tu­a­tion vi be­fin­ner oss i och det­ta är ett be­sked vi helst in­te ha­de ve­lat be­hö­va kom­ma med, sä­ger John Bratt­my­hr, vd, i ett press­med­de­lan­de.

Tap­pat be­sö­ka­re

De se­nas­te må­na­der­na har Skan­sen tap­pad en stor mängd be­sö­ka­re, vil­ket gjort att de ham­nat i en svår eko­no­misk kris.

Skan­sen har van­ligt­vis cir­ka 50 pro­cent in­ter­na­tio­nel­la gäs­ter som näs­tan helt har ute­bli­vit i år. Si­tu­a­tio­nen har in­ne­bu­rit att

Skan­sen sagt upp runt 600 som­ma­ran­ställ­da, an­nul­le­rat av­tal för mu­si­ker och ar­tis­ter, ställt in eve­ne­mang, im­ple­men­te­rat kort­tids­ar­be­te, fått för­skott på stats­an­slag och även ny­li­gen fått be­sked om ett ex­tra till­skott av stat­li­ga me­del. Men det räc­ker allt­så in­te.

”Den in­ter­na­tio­nel­la tu­ris­ten be­räk­nas in­te kom­ma som vi är va­na vid un­der 2021. Det in­ne­bär att Skan­sen just nu ar­be­tar in­ten­sivt med att stäl­la om er­bju­dan­det till gäst och del­vis rik­ta sig till nya mål­grup­per”, skri­ver Skan­sen i press­med­de­lan­det.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

TUFFT LÄ­GE. Skan­sen är kon­kurs­ho­tat och tving­as vars­la 30 tjäns­ter.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

STÖD. Stif­tel­sen Skan­sen har star­tat en stödin­sam­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.