Så han­te­rar lä­nets sko­lor pan­de­min

Mitt i Spånga - - NYHETER · SPÅNGA -

Vi kol­la­de med ett ur­val av gym­na­sie­sko­lor i nord­väst­ra Stock­holm hur de han­te­rar ele­ver­nas åter­komst till skol­bän­ken.

Stock­holms stad har be­slu­tat att gym­na­sie­sko­lor­na ska pla­ne­ra för att 20 pro­cent ska stu­de­ra hem­i­från var­je dag i syf­te att und­vi­ka träng­sel i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Var­je sko­la får själv be­stäm­ma hur det­ta ska ge­nom­fö­ras.

Spånga gym­na­si­um

20 pro­cent av ele­ver­na un­der­vi­sas på di­stans var­je dag och in­for­ma­tions­skyl­tar har satts upp. Städ­ning­en har för­stärkts, bland an­nat så dörr­hand­tag och bän­kar hålls re­na. Per­so­nal har möj­lig­het att un­der­vi­sa på di­stans om de har symp­tom. Idrotts­lek­tio­ner hålls ute i den mån det är möj­ligt.

Blac­ke­berg gym­na­si­um

Års­kurs två och tre får di­stans­un­der­vis­ning en till två da­gar i vec­kan en­ligt ett ro­te­ran­de sche­ma fram till höst­lo­vet. Sko­lan spri­der ut skol­star­ten mel­lan 08 och 09 så in­te al­la ele­ver bör­jar sam­ti­digt. För­läng­da öp­pet­ti­der i mat­sa­len. To­a­let­ter stä­das två gång­er per dag, och inga sto­ra sam­ling­ar i au­lan.

Brom­ma gym­na­si­um

Års­kurs två och tre kom­mer att på del­tid un­der­vi­sas på di­stans fram till höst­lo­vet. Det­ta kom­mer att ske en­ligt sär­skilt sche­ma som men­tor går ige­nom vid skol­start. Mar­ke­ring­ar i gol­vet in­for­me­rar om av­stånd i kön till bib­li­o­te­ket och mat­sa­len, och sta­tio­ner med hand­sprit finns run­tom i sko­lan. Di­stan­se­ring ska ske bå­de i klass­rum­met och i mat­sa­len.

Vik­tor Ryd­bergs gym­na­si­um

Viss del av un­der­vis­ning­en ska be­dri­vas di­gi­talt och lä­rar­lett på di­stans. Sche­man an­pas­sas så att al­la ele­ver in­te sam­ti­digt är på plats i sko­lan. Lunch­sche­mat är an­pas­sat så att fär­re äter sam­ti­digt. För­äld­ra­mö­ten ska un­der hös­ten ske di­gi­talt el­ler i små grup­per.

Dans­gym­na­si­et i Kista

Sko­lan de­lar ut mun­skydd till per­so­nal och ele­ver, samt änd­rar star­toch slut­ti­der på da­gen för att ele­ver­na ska slip­pa träng­sel och rus­nings­tra­fik. Viss di­stans­un­der­vis­ning. De har kon­trol­le­rat al­la ven­ti­la­tions­sy­stem och hyrt in extra­rum för att er­sät­ta rum med brist­fäl­lig ven­ti­la­tion. Städ­ning­en har ökat i fre­kvens, ele­ver­na mås­te va­ra ut­om­hus på ras­ter­na och hand­sprit finns pla­ce­rat över­allt.

Sol­na gym­na­si­um

Års­kurs två och tre har di­stans­ut­bild­ning en dag i vec­kan. Un­der­vis­ning kom­mer även be­dri­vas ut­om­hus. Lunch­ti­der­na har an­pas­sats. To­a­let­ter­na stä­das två gång­er om da­gen. Hand­sprit och ren­gö­rings­me­del finns i var­je klass­rum. Per­so­nal­rum­met kom­mer mö­ble­ras för att man även ska kun­na äta där och för­äld­ra­mö­ten och ut­veck­lings­sam­tal kom­mer ske di­gi­talt.

Jär­fäl­la gym­na­si­um

Ele­ver­na kom­mer att sit­ta en och en vid ut­gle­sa­de bän­kar i möj­li­gas­te mån. Ut­sprid­da start- och slut­ti­der, ing­en sam­ling i au­lan. Kon­trol­le­ra­de elev­flö­den i re­stau­rang­en och ka­fe­te­ri­an, inga lång­bord.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

SKOL­START. Nu har sta­dens gym­na­sie­sko­lor öpp­nat. Ef­ter vår­ter­mi­nens distansplu­gg är ele­ver­na väl­kom­na till­ba­ka till sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.