Spånga-Kis­ta för­sam­ling 6 - 20 sept

Mitt i Spånga - - HEJ SPÅNGA · TIPSA OSS! -

Vi föl­jer Folk­hälso­myn­dig­he­tens re­kom­men­da­tion om max 50 per­so­ner i sam­ling samt är no­ga med att hål­la av­stånd till varand­ra. Vi ser­ve­rar ing­et kyrk­kaf­fe ef­ter guds­tjäns­ter­na. I Kis­ta kyr­ka de­lar vi ut natt­vard. Vi sit­ter i varan­nan bänkrad och spri­der ut oss på av­stånd från varand­ra. I Spånga fi­rar vi guds­tjäns­ten ut­om­hus vid Spånga präst­gård t.o.m den 13 sept. Men även där gäl­ler ett be­grän­sat an­tal del­ta­ga­re samt att vi hjälps åt att hål­la av­stånd. Vid even­tu­ellt regn ställs guds­tjäns­ten in. Spånga kyr­ka kom­mer dock att va­ra öp­pen för ljuständ­ning kl. 11.00-12.00.

Sön­dag 6 sep­tem­ber

11.oo kis­ta kyr­ka Hög­mäs­sa, Tu­u­lia Si­vapra­ga­sam. 11.00 spånga präst­gård Fri­lufts­guds­tjänst, Ma­rie Gran­går­den. Tis­dag 8 sep­tem­ber 19.oo kis­ta kyr­ka Öp­pen sam­tals­grupp om tro och liv. Inga för­kun­ska­per be­hövs.

Sön­dag 13 sep­tem­ber

11.oo kis­ta kyr­ka Hög­mäs­sa, Jer­ker Als­terlund. 11.00 spånga präst­gård Fri­lufts­guds­tjänst, Bir­git­ta Lo­rent­zon. Tis­dag 15 sep­tem­ber 19.oo kis­ta kyr­ka Öp­pen sam­tals­grupp om tro och liv. Inga för­kun­ska­per be­hövs. Ons­dag 16 sep­tem­ber 12.oo kis­ta kyr­ka Lunch­mu­sik. ”Vår svens­ka vis­skatt” del 2. Från Bell­man till Vre­eswijk. Sa­ra Wänn – sång och pi­a­no. Ing­en ser­ve­ring. 13.oo kis­ta kyr­ka Bi­bel­sam­tal. 15.oo spånga för­sam­lings­hus Bi­bel­sam­tal. Fre­dag 18 sep­tem­ber 16.oo spånga för­sam­lings­hus Ver­nis­sage. Konst­nä­rer­na Ce­ci­lia Ro­jas Castro och Ali­ro Del­ga­do Fu­en­te­al­ba stäl­ler ut li­to­gra­fi­er, bro­de­ri, akryl och ak­va­rell på si­den. Mu­sik och po­e­si.

Sön­dag 20 sep­tem­ber

11.oo kis­ta kyr­ka Fa­mil­je­mäs­sa, Tu­u­lia Si­vapra­ga­sam. 11.00 spånga kyr­ka Guds­tjänst med kon­fir­ma­tion, Jo­han­na Lin­de­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.