Nu blir två tid­ning­ar en!

Mitt i Spånga - - NYHETER · STOCKHOLM - Till­sam­mans hål­ler vi he­la Stock­holm le­van­de!

I ok­to­ber blir din lo­kal­tid­ning

Mitt i Västerort och Spång­aDi­rekt en tid­ning. Kort och gott en kraft­ful­la­re och bätt­re ny­hets­tid­ning som säk­rar den lo­ka­la jour­na­li­sti­ken för dig i Spånga på lång sikt.

Den sam­man­slag­na tid­ning­en

kom­mer att de­las ut från och med förs­ta hel­gen i ok­to­ber och he­ta Mitt i Spånga.

Vi gör det­ta för att stär­ka

och säk­ra lo­kal­jour­na­li­sti­ken i he­la Stock­holm och för att ge oss än­nu bätt­re för­ut­sätt­ning­ar att för­se er i Spånga med de bäs­ta och mest re­le­van­ta hän­del­ser­na i just ert när­om­rå­de.

Vi väl­kom­nar Er lä­sa­re

och an­non­sö­rer att föl­ja med oss in i en ny era, där vår am­bi­tion är att gö­ra lan­dets bäs­ta och mest läsvär­da ny­hets­tid­ning­ar. Lo­kal­tid­ning­ar som ni al­la kom­mer att få hem gra­tis i brev­lå­dan, så som vi all­tid har le­ve­re­rat och all­tid kom­mer att gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.