Po­li­sens väd­jan ef­ter våld­täkt i fri­lufts­om­rå­de

Mitt i Spånga - - NYHETER · SPÅNGA - El­la Sö­der­berg

I som­ras sked­de en upp­märk­sam­mad våld­täkt i Skav­lö­ten, Tä­by. Ing­en har gri­pits för brot­tet och po­li­sen är fort­fa­ran­de i be­hov av tips från all­män­he­ten.

Det var vid 18-ti­den den 28 ju­ni i år som en kvin­na i 30-års­ål­dern var på väg från Skav­lö­tens bad­plats i Tä­by. På gång­vä­gen blev hon at­tac­ke­rad av en man och in­dra­gen i ett skogs­om­rå­de in­till. Där blev hon en­ligt po­li­sen våld­ta­gen un­der kniv­hot.

En­ligt po­li­sen ut­förs de fles­ta våld­täk­ter av nå­gon i ens be­kant­skaps­krets el­ler nä­ra re­la­tion. Men un­ge­fär fem pro­cent av an­mäl­ning­ar­na rör över­falls­våld­täk­ter. För till­fäl­let utreder sex­u­al­brotts­grup­pen fem över­falls­våld­täk­ter som sked­de i som­ras. Den i Tä­by, en i Spånga, en i Tens­ta och två i Märs­ta.

Hän­del­sen i Tä­by är ett ty­piskt till­vä­ga­gångs­sätt vid en över­falls­våld­täkt en­ligt Niklas Kraft, även om det van­li­gas­te är att det sker se­na kväl­lar och nät­ter när det är li­te folk ute.

– Det är slum­pen som av­gör om det blir av el­ler in­te. Gär­nings­man­nen sö­ker en lämp­lig kvin­na att föl­ja ef­ter. Det som gör att det här ären­det stic­ker ut är just tid­punk­ten, och att det sked­de på en plats där det rör sig myc­ket folk.

Kopp­ling till an­nat fall

I Tä­by­fal­let finns ing­en gri­pen, men po­li­sen gick ti­digt ut med en fant­om­bild av den miss­tänk­ta gär­nings­man­nen. Man har näm­li­gen kopp­lat ho­nom till en i prin­cip iden­tisk hän­del­se som sked­de i Uppsa­la 2018. Fal­let var ock­så med i för­ra veckans tv-pro­gram Ef­ter­lyst, ef­tersom po­li­sen be­hö­ver få in tips.

– Vi har säk­rat spår men vi har inga up­pen­ba­ra iakt­ta­gel­ser från själ­va gär­ning­ar­na mer än från kvin­nor­na själ­va. Att gå ut med en fant­om­bild är ett sätt att öka en­ga­ge­mang­et hos all­män­he­ten, och det blir en tyd­lig ka­nal in till po­li­sen. Det finns all­tid nå­gon som kän­ner nå­gon, som kän­ner ho­nom, sä­ger Niklas Kraft.

Den som har gjort iakt­ta­gel­ser kring fal­len kan mej­la sex­u­al­brotts­grup­pen. sol­len­tu­na@po­li­sen.se el­ler ringa 114 14.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.