Skyl­tar och de­ka­ler

Mitt i Spånga - - NYHETER · SPÅNGA -

Tra­fik­för­valt­ning­en har de­sign­ma­nu­a­ler för si­na de­ka­ler i sta­tions­mil­jön. Det är klis­ter­lap­par­na som syns på spär­rar­na, in­ne i tun­nel­ba­ne­tå­gen och på sta­tio­ner.

Var­je tra­fi­kent­re­pre­nör som har av­tal med tra­fik­för­valt­ning­en i kol­lek­tiv­tra­fi­ken an­sva­rar för att skyl­tar och de­ka­ler ska va­ra i gott skick. I dag sam­ar­be­tar un­ge­fär tio bo­lag med tra­fik­för­valt­ning­en.

Ba­ra på T-cen­tra­len finns drygt 1000 de­ka­ler. Vid plat­ser som his­sar och rull­trap­por finns vis­sa fö­re­skrif­ter som tra­fik­för­valt­ning­en mås­te föl­ja.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

De­ka­ler­na och skyl­tar­na tas fram på oli­ka sätt. Ett kan va­ra att en tra­fi­kent­re­pre­nör gör en för­frå­gan om att få en tyd­li­ga­re lapp som upp­ma­nar re­se­nä­rer med ex­em­pel­vis barn­vag­nar att in­te åka rull­trap­pan. Ett an­nat kan va­ra att en ny lag trä­der i kraft, som DE­KA­LER. Tra­fik­för­valt­ning­ens ent­re­pre­nö­rer, som MTR och No­bi­na, an­sva­rar för att de­ka­ler­na ska va­ra upp­da­te­ra­de i de­ras om­rå­den och färd­me­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.