”GRA­TIS­TID­NING­AR SPEG­LAR DET EX­TREMT LO­KA­LA”

HI­STO­RISKT. Lo­kal­tid­ning­en Mitt i får del av presstö­det

Mitt i Spånga - - NYHETER · SPÅNGA - Eli­na.lund­berg@mit­ti.se

För förs­ta gång­en får gra­tis­ut­de­la­de lo­kal­tid­ning­ar me­di­e­stöd från sta­ten för att be­va­ka Stock­holm. – Hus­håll och män­ni­skor som kanske in­te pre­nu­me­re­rar på en tid­ning får än­då ny­he­ter till sig och får grans­kan­de jour­na­li­stik. Det är helt centralt för vår de­mo­kra­ti, sä­ger kul­tur- och de­mo­kra­ti­mi­nis­tern Aman­da Lind (MP).

Gran­ne med Cen­tral­sta­tio­nen lig­ger Af­ton­bla­det och Svens­ka Dag­bla­det. På Kungs­hol­men tor­nar DNskra­pan, fle­ra Bon­ni­e­räg­da me­di­ers bas upp sig. Pub­lic ser­vice-bo­la­gen har sitt fäs­te vid Gär­det. Från Glas­hu­set vid Slus­sen pum­par ny­hets­by­rån TT ut jour­na­li­stik till lo­kal­tid­ning­ar­na runt om i lan­det.

Att de sto­ra rik­stäc­kan­de me­di­e­hu­sen har si­na central­re­dak­tio­ner här och att un­ge­fär hälf­ten av lan­dets al­la jour­na­lis­ter bor i lä­net öpp­nar för en åter­kom­man­de kri­tik mot me­di­er­nas allt­för en­ög­da fo­kus på Stock­holm.

Vi­ta fläc­kar i Stock­holm

Trots det klas­sas en rad stads­de­lar och kom­mu­ner i lä­net som “vi­ta fläc­kar” av stat­li­ga myn­dig­he­ten för press, ra­dio och tv. Det är allt­så om­rå­den som sak­nar el­ler har svag jour­na­lis­tisk be­vak­ning. Här be­hövs skat­te­peng­ar för att stöt­ta lo­kal­jour­na­li­sti­ken be­slu­ta­de myn­dig­he­ten i som­ras och för­de­la­de drygt åt­ta mil­jo­ner till me­di­er i lä­net.

– Stock­holm är så mång­fa­cet­te­rat. Du har stads­de­lar med sin egen po­li­tik och sa­ker som hän­der väl­digt lo­kalt. Du har krans­kom­mu­ner som ock­så be­hö­ver sin jour­na­li­stik. Det är vik­tigt att det som hän­der lo­kalt in­te drunk­nar i sto­ra riks­me­di­ers ny­he­ter, sä­ger Aman­da Lind (MP), kul­tur- och de­mo­kra­ti­mi­nis­ter om stö­det.

Tid­ning­ar som når brett

Mitt i:s och Di­rek­tp­ress tid­ning­ar i Stock­holm får nu bland an­nat peng­ar för att stär­ka jour­na­li­sti­ken i stads­de­lar och kom­mu­ner som Jär­fäl­la, Bot­kyr­ka, Sol­na, Tä­by, Tens­ta/Rin­ke­by och Hud­dinge. Om­rå­den som an­nars skul­le ris­ke­ra att hal­ka ut­an­för me­di­er­nas be­vak­ning, me­nar Aman­da Lind.

Det här är förs­ta gång­en gra­tis­tid­ning­ar i Stock­holm får tar del av stat­ligt presstöd. De fyl­ler en vik­tig roll för lo­kal­jour­na­li­sti­ken i stan och för de­mo­kra­tin i lo­kal­sam­häl­let, an­ser Aman­da Lind. – Gra­tis­tid­ning­ar­na speg­lar of­ta det här ex­tremt lo­kalt, det som hän­der i ett bo­stads­om­rå­de och i en stads­del, och man når ut brett i om­rå­den som an­nars har en svag jour­na­lis­tisk be­vak­ning. Hus­håll och män­ni­skor som kanske in­te pre­nu­me­re­rar på en tid­ning får än­då ny­he­ter till sig och får grans­kan­de jour­na­li­stik. Det är helt centralt för vår de­mo­kra­ti, sä­ger hon.

Krävs di­gi­tal om­ställ­ning

Men även om pap­pers­tid­ning­en på hall­gol­vet i dag är gra­tis­tid­ning­ar­nas sto­ra in­komst­käl­la så be­to­nar Aman­da Lind att gra­tis­me­di­er, pre­cis som öv­ri­ga me­diebran­schen, mås­te fort­sät­ta ar­be­ta för att stäl­la om och hit­ta nya sätt att nå lä­sa­re di­gi­talt.

Att gra­tis­tid­ning­ar nu får del av oli­ka stat­li­ga me­di­e­stöd har mötts av mot­stånd från de­lar av bran­schen som an­sett att tid­ning­ar­na har “läg­re am­bi­tio­ner gäl­lan­de det de­mo­kra­tis­ka upp­dra­get”. Men den bil­den kö­per in­te Aman­da Lind, som un­der­stry­ker att gra­tis­tid­ning­ar­na ska le­va upp till sam­ma krav som al­la and­ra stat­ligt stöt­ta­de me­di­er.

Tid­ning­ar som ut­veck­lats

Hon an­ser att det hänt myc­ket med gra­tis­tid­ning­ar­nas kva­li­tet sen hon som ung ex­traknäck­te med att de­la ut an­nons­blad där re­por­tage klämts in mel­lan re­kla­men.

– Många fler gra­tis­tid­ning­ar har en stör­re am­bi­tion vad gäl­ler det jour­na­lis­tis­ka upp­dra­get i dag. Jag ser in­te att det är en läg­re jour­na­lis­tisk am­bi­tion som gra­tis­tid­ning­ar­na har, dä­re­mot kanske det speglas att man har mind­re re­sur­ser.

Det är vik­tigt att det som hän­der lo­kalt in­te drunk­nar i sto­ra riks­me­di­ers ny­he­ter ut­an att man kom­mer ihåg att även i Stock­holm finns det

lo­kal jour­na­li­stik.

Aman­da Lind (MP). Eli­na Lund­berg

FO­TO: SACHA­RI­AS KÄLLDÉN

ÖS­TER­MALMSNYTT. En lo­kal­tid­ning som grun­da­des 1968 – nu­me­ra en del av Mitt i. ORO­AD. Att allt fler om­rå­den runt om i lan­det, bland an­nat i Stock­holm, har en svag el­ler ing­en jour­na­lis­tisk be­vak­ning ser kul­tur- och de­mo­kra­ti­mi­nis­ter Aman­da Lind (MP) som en fa­ra för de­mo­kra­tin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.