Be­sked om mät­ning­en av bul­ler vid mo­dul­hus

Mo­dul­bo­stä­der­na i bo­stads­kri­sen Er­bjuds hör­sel­skydd el­ler er­sätt­nings­bo­en­de

Mitt i Spånga - - NYHETER · VÄSTERORT - Filip Mag­nus­son

2020

Bull­ret vid mo­dul­hus­byg­get i Bec­kom­ber­ga har va­rit hög­re än rikt­vär­det för en rad gran­nar. Hör­sel­kå­por el­ler eva­ku­e­rings­er­bju­dan­de er­bjuds till de som drab­bas värst.

De 83 till­fäl­li­ga mo­dul­bo­stä­der­na längs Spånga­vä­gen byggs för ny­an­län­da med up­pe­hålls­till­stånd. Till som­ma­ren 2021 ska de stå kla­ra och de får stå på mar­ken i högst 15 år.

Byg­get sker på en våt­mark och pro­jek­tet är om­tvis­tat bland bo­en­de i om­rå­det. Nu vi­sar ock­så un­der­sök­ning­ar att bygg­bull­ret hit­tills va­rit för högt un­der pe­ri­o­der.

Un­der två vec­kor på­gick ar­be­tet med att sät­ta på­lar i mar­ken, för att mins­ka ris­ken för sätt­ning­ar. Nu vi­sar mät­ning­ar att fy­ra in­til­lig­gan­de vil­lor ris­ke­ra­de att drab­bas av för högt bul­ler in­om­hus och att ett 40-tal vil­lor samt ett okänt an­tal lä­gen­he­ter ris­ke­ra­de för högt bul­ler ut­om­hus.

Bull­ret var allt­så hög­re än rikt­vär­det, trots att pro­jekt­led­ning­en an­vän­de en bul­ler­re­du­ce­ran­de mat­ta i ma­ski­nen.

– Ty­värr har bul­ler­ni­vå­er­na över­skri­dits i en del av om­rå­det och det är olyck­ligt, sä­ger bygg­pro­jekt­le­da­ren Idris Ya­sin.

23 kla­go­mål

Hit­tills har 23 kla­go­mål kom­mit in till sta­den på bygg­ar­be­tet. Fle­ra gäl­ler bull­ret men även and­ra syn­punk­ter har kom­mit in.

Och det finns risk att bul­ler­vär­de­na över­skrids på nytt fram­ö­ver.

– Ett an­tal gran­nar har er­bju­dits bul­ler­re­du­ce­ran­de hör­lu­rar el­ler eva­ku­e­rings­bo­en­den, sä­ger Idris Ya­sin.

Rolf Lind­ström är en gran­nar­na som kla­gat på byg­gets fram­fart. Vi träf­far ho­nom i sam­band med att pål­ning­en är över.

– Vi var in­tres­se­ra­de av hör­sel­kå­por, men blev er­bjud­na det först när det var två da­gar kvar av pål­ning­en. Det är väl­digt märk­ligt, sä­ger Rolf Lind­ström.

Fick ni någ­ra?

– Nej, ef­ter er­bju­dan­det hör­de vi in­te mer om det. Vi har fort­fa­ran­de in­te fått dem.

Rolf Lind­ström sä­ger att han pra­tat med många i om­rå­det som stört sig på ovä­sen­det.

– De bör­ja­de på­la ut­an att för­var­na. Då är det klart att folk und­rar vad det är som lå­ter. Väl­digt många här ar­be­tar hem­ma un­der pan­de­min och det blir ju svårt med allt bul­ler, sä­ger han.

bul­ler­ni­vå­er­na över­skri­dits i en del av om­rå­det och det är olyck­ligt.

FO­TO: STE­FAN KÄLLSTI­GEN

Mo­dul­bo­stä­der­na i Bec­kom­ber­ga är en del av sta­dens bo­en­de­plan från 2016 för asyl­sö­kan­de med up­pe­hålls­till­stånd. 2019 an­vi­sa­des 1 188 ny­an­län­da till Stock­holms stad. är progno­sen 865 ny­an­län­da. 2021 är progno­sen 790 ny­an­län­da. KRI­TIK. Tom­ten där mark­ar­be­te­na är igång för mo­dul­bo­stä­der­na. På bild gran­nar­na Rai­tis Frei­ma­nis och Rolf Lind­ström, som är någ­ra av de som re­a­ge­rat på byg­get. RIKS­BY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.