Slapp­na av. Teck­na Driftö­ver­vak­ning.

Mitt i Spånga - - NYHETER · VÄSTERORT -

Nu kan du som kund hos oss teck­na tjäns­ten Driftö­ver­vak­ning.

En tjänst som gör din vär­me enkla­re än nå­gon­sin. Vi hål­ler näm­li­gen koll på drif­ten och åt­gär­dar larm om av­vi­kel­ser från din fjärr­vär­me­cen­tral, ut­an att du be­hö­ver lyf­ta ett fing­er. Dess­utom in­går en drift­rap­port och en år­lig funk­tions­kon­troll där vå­ra drift­tek­ni­ker be­sö­ker dig och ser till att allt är som det ska in­för vin­ter­sä­song­en. Tryggt och en­kelt, som vär­me bor­de va­ra.

Läs mer på stock­holmex­er­gi.se/drif­to­ver­vak­ning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.