Sum­pans her­rar vann SM-gul­det

Mitt i Sundbyberg - - SPORT · FÖRENINGSL­IV · MOTION - An­ders Ek­ström an­ders.ek­strom@di­rekt­press.se

Må­let var guld och så blev det. Sund­by­bergs lacrosse­her­rar tog sitt and­ra SM-guld i histo­ri­en den gång­na hel­gen.

In­för SM var mål­sätt­ning­en hög från Sund­by­bergs si­da. Da­mer­na skul­le för­sva­ra sitt guld från 2018 och her­rar­na ta sitt and­ra i histo­ri­en.

Det blev 50 pro­cent av mål­sätt­ning­ar­na som in­fri­a­des.

Da­mer­na ha­de mål­vakts­pro­blem och fick be­svi­ket nöja sig med en fjär­de­plats. Lu­leå vann brons­mat­chen med 2–3.

Så det­ta år var det her­rar­na som fick stå i ramp­lju­set. Ef­ter kla­ra 6–1 mot Gö­te­borg i se­min gjor­de Sum­pan ing­en be­svi­ken i fi­na­len. I en tight histo­ria kun­de lacrosse­her­rar­na vin­na med 3–2 mot Nor­dia och ta sitt and­ra SM-guld.

– Rik­tigt skönt och det blev som vi tänkt på för­hand. Jag tyc­ker vi spe­la­de väl­digt bra i bå­da mat­cher­na och vin­ner rätt­vist. Vi fick ihop det bra, sä­ger den spe­lan­de co­achen San­ny Falk.

Jag tyc­ker vi spe­la­de väl­digt bra i bå­da mat­cher­na och vin­ner rätt­vist.

Trots en jämn fi­nal mot 08-kon­kur­ren­ten var San­ny ald­rig oro­lig.

– Nej, det kän­des sta­bilt trots att det var jämnt. Jag blev ald­rig rik­tigt oro­lig, sä­ger San­ny som halv­ska­dad gjor­de ett mål i fi­na­len.

And­ra gul­det i histo­ri­en för herr­la­get var ett fak­tum.

– Det är i stort sett sam­ma lag som vi kun­nat be­hål­la i fle­ra år och se­dan byggt vi­da­re på . Det känns bra att vi lyc­ka­des vin­na i år igen men synd att da­mer­na in­te fick till det. Men ut­an mål­vakt blir det svårt.

Som re­ge­ran­de SM-vin­na­re kom­mer Sund­by­berg få åka på Cham­pi­ons Cup i Bel­gi­en 2020. Lacrossens Cham­pi­ons Le­a­gue.

– Kul! Det gör se­gern på SM ex­tra värd.

FO­TO: PRI­VAT

EU­RO­PA. Gul­det in­ne­bär att Sum­pan spe­lar i Eu­ro­pa 2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.