Mi­kro­bryg­ge­ri kö­per ”öl­kyr­kan”.

Sund­by­bergs köks­bryg­ge­ri blev i för­ra vec­kan upp­köpt av in­ter­na­tio­nellt er­kän­da mi­kro­bryg­ge­ri­et Omni­pol­lo. Nu tar de över verk­sam­he­ten i ”öl­kyr­kan”.

Sundbybergdirekt - - SIDAN 1 - Jonny An­ders­son 070-787 08 13 jonny.an­ders­[email protected]­rekt­press.se

Gläd­jan­de att det är ett su­per­fö­re­tag som tar över.

Se­dan 2013 hu­se­rar Sund­by­bergs köks­bryg­ge­ri i den gam­la kyr­kan vid Stu­re­ga­tan/Es­pla­na­den. Men nu är det slut på det – i stäl­let tar Omni­pol­lo över.

– Det här har va­rit på gång ett tag, men va­rit sek­re­tess­be­lagt. Vi skul­le be­dri­va verk­sam­he­ten som van­ligt fram till be­slut, sä­ger den ti­di­ga­re vd:n Pe­ter Berg­holtz.

”Öl­kyr­kan” och Omni­pol­lo ha­de i hös­tas ett sam­ar­be­te som Berg­holtz me­nar var in­spi­re­ran­de och gi­van­de. Se­na­re åter­kom Omni­pol­lo med frå­gan om de fick ta över bryg­ge­ri­et och där star­ta sitt förs­ta eg­na.

Tar över di­rekt

Så blev det. Re­dan för­ra fre­da­gen tog Omni­pol­lo över.

– Vi har ti­di­ga­re in­te haft tan­kar på att säl­ja, sä­ger Pe­ter Berg­holtz. Är in­te bryg­ge­ri­et din/er ”ba­by”?

– Jo, de­fi­ni­tivt. Där­för känns det såklart ve­mo­digt, sam­ti­digt gläd­jan­de att det är ett su­per­fö­re­tag som tar över.

Per­so­na­len blir kvar

En del av per­so­na­len på Sund­by­bergs köks­bryg­ge­ri kom­mer att ar­be­ta kvar, i al­la fall en tid fram­ö­ver.

– Vi har sålt verk­sam­he­ten, in­te vårt fö­re­tag. Vi får se vad som hän­der i fram­ti­den. Just nu ska jag va­ra bryg­ga­re igen och det var länge se­dan. Vad jag kän­ner till ska pub-verk­sam­he­ten va­ra stängd un­der en över­gångs­pe­ri­od, men se­dan öpp­nas och blomst­ra, sä­ger Pe­ter Berg­holtz.

Sund­by­ber­gDi­rekt har sökt Omni­pol­lo för en kom­men­tar, som hän­vi­sar till sitt press­ut­skick där de be­skri­ver sitt nya bryg­ge­ri som en ”ex­pe­ri­ment­verk­stad ut­an mot­styc­ke”.

De­ras am­bi­tion är att få upp sin nu­va­ran­de pro­duk­tion med fem gång­er så myc­ket som i dag.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

SÅLT. Sund­by­bergs köks­bryg­ge­ri har bli­vit upp­köpt och re­stau­rang- och pu­bav­del­ning­en stängs un­der en pe­ri­od.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.