Re­kord­höga döds­tal i Stock­holms län i år

Mitt i Sundbyberg - - NYHETER · STOCKHOLM - Mi­chael Toll

Det förs­ta halv­å­ret i år dog över 10 000 per­so­ner i Stock­holm. Det kan va­ra det högs­ta döds­ta­let på ett halv­år nå­gon­sin.

De sex förs­ta må­na­der­na har Sve­ri­ge to­talt sett haft ovan­ligt höga döds­tal. Och värst drab­bat har Stock­holms län va­rit. To­talt har 10 415 per­so­ner dött i lä­net, vil­ket är 29 pro­cent hög­re än det ge­nom­snitt­li­ga an­ta­let döds­fall åren 2015–2019.

En själv­klar fak­tor är co­vid-19-pan­de­min, som to­talt re­sul­te­rat i att drygt 2400 per­so­ner i lä­net har av­li­dit. Men även and­ra fak­to­rer spe­lar in.

– Stock­holms län har växt otro­ligt myc­ket i be­folk­nings­an­tal. Grup­per som kan dö är be­tyd­ligt hög­re, det kan va­ra en an­led­ning till att det in­te finns nå­got an­nat halv­år som fler per­so­ner har dött än i år, sä­ger Li­nus Gar­pe, be­folk­nings­sta­tisti­ker på SCB.

Värs­ta halv­å­ret nå­gon­sin

Re­gist­ret över to­tal­be­folk­ning­en, RTB, har sta­tistik som sträc­ker sig till­ba­ka till 1968. I den sta­tisti­ken går det in­te att hit­ta nå­got år med li­ka många döds­fall un­der det förs­ta halv­å­ret i Stock­holm. SCB kan hel­ler in­te hit­ta nå­got år i Stock­holms län med hög­re tal.

Vik­tigt att po­äng­te­ra är även att siff­ror­na in­te är helt jäm­för­ba­ra när man jäm­för i ab­so­lu­ta tal över tid, på grund av be­folk­nings­ök­ning­en.

– Men det är än­då in­tres­sant att jäm­fö­ra år, man mås­te gå oer­hört långt till­ba­ka för att hit­ta år med så här höga döds­tal. Att Sve­ri­ge in­te haft så många döds­fall un­der det förs­ta halv­å­ret se­dan 1869 sä­ger än­då nå­got, sä­ger Li­nus Garp.

Vid halv­års­skif­tet 2020 var cir­ka 2.4 mil­jo­ner per­so­ner folk­bok­för­da i Stock­holms län. Det är en ök­ning med näs­tan 1 mil­jon in­vå­na­re se­dan i slu­tet av 1960-ta­let.

FO­TO: MOSTPHOTOS

DYS­TERT RE­KORD. An­ta­let av­lid­na i Stock­holm det förs­ta halv­å­ret är fler än nå­gon­sin ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.