Kvä­ve­ox­id mot co­vid-19 tes­tas i Stock­holms län

Mitt i Sundbyberg - - NYHETER · STOCKHOLM - Ingrid Jo­hans­son ingrid.jo­hans­son@mit­ti.se

Pa­ti­en­ter med co­vid-19 kan bli hjälp­ta av att in­ha­le­ra kvä­ve­ox­id. En stu­die av det­ta på­går nu vid Dan­de­ryds sjuk­hus.

40 pa­ti­en­ter som är svårt sju­ka i co­vid-19 ska in­gå i en stu­die där kvä­ve­ox­id an­vänds för att lind­ra sym­to­men i lung­or­na.

Stu­di­en in­led­des vid Mas­sachu­setts Ge­ne­ral Hospi­tal i USA, och nu del­tar även Sve­ri­ge och Ös­ter­ri­ke. Det rap­por­te­rar Svens­ka Dag­bla­det.

Kvä­ve­ox­id an­vänds i USA för att räd­da li­vet på ny­föd­da med hjärt­fel och vux­na med all­var­li­ga lung­sjuk­do­mar. Den in­ha­le­ras och vid­gar blod­kär­len, snab­bar upp blod­flö­det och ökar sy­resätt­ning­en.

På Dan­de­ryds sjuk­hus har hit­tills 17 pa­ti­en­ter be­hand­lats. In­fek­tionslä­ka­re Mag­nus He­densti­er­na upp­ger i Svd att det än­nu är för ti­digt att sä­ga nå­got om re­sul­ta­ten.

Ing­en stor ef­fekt

Men den sto­ra ef­fekt som kvä­ve­ox­id ha­de på sar­se­pi­de­min i Pe­king 2003 har ute­bli­vit.

– Det man såg i Pe­king var att syr­gas­behand­ling­en kun­de av­veck­las och det har va­rit vår för­hopp­ning ock­så. Vi har ty­värr in­te kun­nat se sam­ma dra­ma­tis­ka för­bätt­ring som i Pe­king, men det kan be­ro på att vi be­hand­lar pa­ti­en­ter­na i ett se­na­re ske­de i sjuk­do­men, sä­ger han till tid­ning­en.

Kvä­ve­ox­id har dess­utom även an­ti­vi­ra­la och an­ti­bak­te­ri­el­la egen­ska­per. En stu­die vid KI och Uppsa­la uni­ver­si­tet har ny­li­gen vi­sat att kvä­ve­ox­id har ef­fekt på sars-cov-2, det vi­rus som or­sa­kar co­vid-19.

FO­TO: MITT I OCH MOSTPHOTOS

FRAMSTEG? Kanske är lä­kar­na på Dan­de­ryd på väg att hit­ta ett bo­te­me­del som kan lind­ra vi­ru­sets härj­ning­ar i pa­ti­en­ter­nas lung­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.