Fi­na­ler­na av­gjor­des i Väs­by

Viivasbydirekt - - Sport -

I sön­dags stod Väs­by Rid­sko­la som värd för två fi­na­ler i dres­syr. På plats i Väs­by var fem oli­ka lag för att få fram en vin­na­re i pon­ny- och häst­klas­ser­na.

Under vin­ter­sä­song­en har ett mäs­ter­skap i dres­syr av­gjorts run­tom­kring i Stock­holm. To­talt 33 lag från oli­ka Stock­holms­klub­bar har ge­nom fle­ra oli­ka täv­ling­ar för­sökt att kva­li­fi­ce­ra sig till fi­na­len i häst- och pon­ny­klas­sen. Men in­te al­la lyc­ka­des. I sön­da­gens fi­nal var det to­talt fem lag som täv­la­de i de två klas­ser­na.

– Jag tyc­ker att det gick jät­te­bra, sä­ger Li­na Ar­vids­son, ridsko­le­lä­ra­re och ar­ran­gör. Det var väl­digt jämnt och det var svårt att se vem som skul­le vin­na. Det var ovisst in i det sista.

Täv­ling­en är till för ridsko­le­e­le­ver. En vik­tig de­talj är att al­la ri­der på re­spek­ti­ve an­lägg­nings häs­tar. Det blir li­ka för al­la.

– De får träf­fa häs­ten för förs­ta gång­en sam­ma dag. Hem­ma­la­get bör­jar täv­lan­det och se­dan föl­jer res­ten av lagen ef­ter. Det är bra reg­ler, för det blir li­ka för al­la, sä­ger Li­na Ar­vids­son.

Väs­by Rid­klubb lyc­ka­des in­te att kva­li­fi­ce­ra sig till fi­na­len, men fle­ra av klub­bens unga ryt­ta­re var än­då på plats och tit­ta­de.

– Trots att jag har haft ett bra år in­om rid­ning­en kom jag ty­värr in­te med i fi­na­len, sä­ger Ma­lin Palm. Jag till­bring­ar myc­ket tid här på

Väs­by rid­klubb. Det är en väl­digt fin klubb med här­lig ge­men­skap och duk­ti­ga rid­lä­ra­re.

Även klubb­kom­pi­sen Re­bec­ca Berg­ström var på plats för att tit­ta, och gräm- de sig in­te att Väs­by mis­sat fi­nal­plat­sen.

– Jag har lärt mig väl­digt myc­ket under cu­pen. Bland an­nat men­tal för­be­re­del­se och all­tid ha en po­si­tiv in­ställ­ning, som in­te all­tid är så lätt. Häs­tar­na kän­ner di­rekt av vil­ken sin­nestäm­ning ryt­ta­ren är i, sä­ger Re­bec­ca Berg­ström.

Val­len­tu­na vann pon­ny­klas­sen me­dan Åges­ta vann häst­klas­sen. Sö­der­täl­je kom tvåa i bå­da klas­ser­na.

”Det var väl­digt jämnt och det var svårt att se vem som skul­le vin­na.”

Anders Ek­ström/Mi­chael Folmer

FOTO: MI­CHAEL FOLMER

TVÅ. Fem lag var på plats i Väs­by för att täv­la i två oli­ka klas­ser: häst och pon­ny.

Li­na Ar­vids­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.