Barn i tå­rar när sko­lan läggs ner

Det var ett dra­ma­tiskt be­sked som kom i mån­dags. När kal­lel­sen kom till en press­kon­fe­rens i Mes­sing­en­hu­set ver­ka­de det tro­ligt att den skul­le hand­la om hur kom­mu­nen tänk­te tack­la al­la bris­ter i Smed­by sko­la. Bris­ter som fick Skol­in­spek­tio­nen att ho­ta med

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Mats Hed­ström

Dis­kus­sio­nern har först av och till under fle­ra år. Ef­ter den svi­dan­de kri­ti­ken från Skol­in­spek­tio­nen och hot om ett stort vi­te, blev si­tu­a­tio­nen på Smed­by sko­la akut. Lös­ning­en? Att läg­ga ner den.

– Sju styc­ken grät, sä­ger Jesper i års­kurs 3, om när lä­ra­ren be­rät­ta­de ny­he­ten.

Smed­by sko­la upp­hör. Det föll på ut­bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de, Lars Val­ters­son (MP), och skol­che­fen Astrid Täfvan­der, att in­for­me­ra om det­ta under has­tigt an­non­se­rad press­träff. Var­för tar ni det här be­slu­tet?

– Det gör vi ut­i­från att ele­van­ta­let in­te räc­ker på Smed­by och dess­utom sjun­ker. Det be­ty­der att man har svårt att upp­rätt­hål­la kva­li­te­ten och kun­na ha li­ka bra un­der­vis­ning som på and­ra sko­lor i kom­mu­nen. Sko­lan ska va­ra lik­vär­dig, sä­ger Lars Val­ters­son (MP), ord­fö­ran­de i ut­bild­nings­nämn­den och grupple­da­re i full­mäk­ti­ge. Vad är sam­ban­det med Skol­in­spek­tions kritik mot just Smed­by sko­la, och ned­lägg­nings­be­slu­tet?

– Vi kän­de ju till de kva­li­tets­bris­ter som fanns och dem ha­de vi va­rit tvung­na att job­ba med hur som helst. Se­dan är det klart att det blev tyd­ligt och bra, att vi fick en ”se­cond opi­ni­on” på det vi re­dan viss­te. I Smed­by sko­la går i dag 200 ele­ver i års­kur­ser­na för­sko­le­klass till års­kurs 9, samt en hand­full ele­ver i grund­särsko­lan. Ele­ver­na i års­kur­ser­na för­sko­le­klass till års­kurs 7 kom­mer att er­bju­das plats i Väs­by­sko­lan, me­dan ele­ver­na i års­kur­ser­na 8 och 9 kom­mer att er­bju­das plats i Grims­ta sko­la. Nu får de läng­re väg till sko­lan?

– Så blir det, men man får kom­ma ihåg att Smed­by är väl­digt av­långt. Bor man i Smed­by 1 har man näs­tan li­ka långt till Smed­by sko­la som till Väs­by­sko­lan. Men får ele­ver­na be­hål­la si­na klass­kom­pi­sar, el­ler kom­mer klas­ser där man har gått till­sam­mans under fle­ra år att splitt­ras upp?

– Rek­to­rer­na har tit­tat på det här. Tan­ken är att i års­kur­ser­na 8 och 9 är det möj­ligt att flyt­ta he­la klas­ser­na till Grims­ta, sä­ger Lars Val­ters­son.

– Al­la klas­ser i kom­mer in­te att kun­na bi­be­hål­las in­tak­ta i de yng­re åld­rar­na. Vi hål­ler på att tit­ta på det men får av­vak­ta. Vi vill in­te lo­va när vi in­te vet. En del av lä­rar­na flyt­tar med, det ska­par trygg­het, tilläg­ger Astrid Täfvan­der. Finns det nå­got be­spa­rings­be­ting vad gäl­ler just lä­rarkå­ren, ris­ke­rar någ­ra lä­ra­re att sä­gas upp?

– Nej, all per­so­nal kom­mer att er­bju­das ar­be­te på and­ra sko­lor, sä­ger Lars Val­ters­son. Ni kal­la­de till press­kon­fe­rens för att in­for­me­ra me­di­er­na (Vi i Väs­by var en­da när­va­ran­de tid­ning). Hur har ni in­for­me­rat ele­ver­na och de­ras för­äld­rar?

– På Smed­by sko­la har i dag in­for­ma­tion gått ut till per­so­nal och ele­ver. För­äld­rar­na får in­for­ma­tion under da­gen, på li­te oli­ka sätt, munt­ligt och ge­nom brev på oli­ka språk, sä­ger Astrid Täfvan­der. Det är ba­ra någ­ra vec­kor kvar till skolav­slut­ning­en, det är lätt att fö­re­stäl­la sig gans­ka upp­rör­da re­ak­tio­ner?

– Man ska ha stor re­spekt för att man kanske blir bå­de arg och fru­stre­rad. Där­för har vi nu de förs­ta da­gar­na ökad be­man­ning för att RE­SPEKT. Astrid Täfvan­der sä­ger att man från kom­mu­nens si­da har stor re­spekt för den oro och fru­stra­tion som kan upp­stå. kun­na mö­ta ele­ver och per­so­nal och ta hand om frå­gor. Bå­de ele­ver­na och de­ras för­äld­rar mås­te tyc­ka att be­slu­tet kom­mer all­de­les för tätt in­på skolav­slut­ning­en. Nu ska de med kort var­sel hin­na be­stäm­ma hur de vill ha det till hös­ten, till ex­em­pel om de ska för­sö­ka an­vän­da det fria skol­va­let till att väl­ja bort den sko­la de blir an­vi­sa­de?

– Vi ha­de gär­na öns­kat att lig­ga ti­di­ga­re i pla­ne­ring­en fak­tiskt. Det op­ti­ma­la ha­de va­rit att det var en an­nan pro­cess, att be­slu­tet ha­de ta­gits för att halv­år se­dan. Men att stänga i de­cem­ber med ba­ra ett halv­år kvar för ele­ver­na i års­kurs nio ha­de in­te hel­ler va­rit bra, sä­ger Lars Val­ters­son och Astrid Täfvan­der ge­men­samt. Ser ni någ­ra ris­ker med be­slu­tet? I så fall vil­ka?

– Det här är ing­et be­slut vi fat­tar lätt­vin­digt. När vi har gjort över­vä­gan­de­na kring Smed­by sko­la har vi in­te be­dömt det som re­a­lis­tiskt att mäk­ta med att ha den kvar, sä­ger Lars Val­ters­son.

– Vi tän­ker att be­slu­tet ska le­da till sta­bi­la­re eko­no­mi för de kom­mu­na­la sko­lor­na. Jag skul­le in­te sä­ga att vi gör be­spa­ring­ar, men Smed­by sko­la har ett un­der­skott på cir­ka 25 pro­cent. Ett un­der­skott vi ha­de fått ta med oss in i näs­ta år, fort­sät­ter han.

”Det här ing­et be­slut vi fat­tar lätt­vin­digt.” Lars Val­ters­son (MP)

FOTO: CHARLOTTE ÅRLING

LEDSEN. Kincsö, 7 år, blev jät­te­led­sen när hon fick hö­ra att sko­lan skul­le stänga.

FOTO: MI­CHAEL FOLMER

BE­SLUT. Lars Val­ters­son (MP), upp­ger att dis­kus­sio­ner om Smed­by sko­la fanns re­dan under Al­li­ans­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.