Pip­pi­ka­las på Bul­ler­byn i Grims­ta

Pip­pi, sjö­rö­va­re och Emil i Lön­ne­ber­ga var någ­ra av de fi­gu­rer som kun­de skå­das i Grims­ta för­ra tors­da­gen. För­sko­lan Bul­ler­byn ord­na­de med ett stort ka­las för att fi­ra Pip­pis 70-års­dag, som sam­man­föll med För­sko­lans dag.

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Charlotte Årling charlotte.ar­[email protected]­rekt­press.se

Gla­da­re barn har väl säl­lan skå­dats än när för­sko­lan Bul­ler­byns knod­dar fick kli­va in i sin egen Astrid Lind­grens värld för en hel dag. Lyc­kan över att få iklä­da sig rol­len som sin fa­vo­rit­ka­rak­tär syn­tes i ögo­nen på dem när de sjöng ”Ja må hon le­va” för Pip­pi, in­nan de ställ­de sig i kö för att få sig en bit av den enor­ma blå­bär­står­tan.

Ett ti­o­tal Pip­pi fanns där, någ­ra Tom­my och An­ni­ka, apan Herr Nilsson och till och med häs­ten Lil­la Gub­ben. Utö­ver dem fanns där sjö­rö­va­re, Emil i Lön­ne­ber­ga, en po­lis­kon­sta­pel, med me­ra.

För­sko­lans lek­ställ­ning ha­de för­vand­lats till ett pi­rat­skepp i Sö­der­ha­vet; på går­den fanns ett Pip­pi­di­sco och äp­pel­trä­det ha­de bli­vit ett soc­ker­dricksträd.

Under da­gen bjöds det på spän­nan­de te­a­ter (Star­ke Adolf täv­lar i tyngd­lyft­ning mot Pip­pi, tjuv och po­lis, gå på plan­kan på pi­rat­skep­pet), sa­gostund, Pip­pi-di­sco, pann­kakslunch... Och skatt­jakt, såklart. Bar­nen le­ta­de iv­rigt upp de göm­da guld­klim­par­na.

– Nej, det var in­te guld­klim­par, det var guld­peng­ar! sä­ger Pip­pi (som egent­li­gen he­ter Cor­ne­lia).

Hon be­rät­tar stolt att hon hit­ta­de tre guld­peng­ar, som hon stop­pa­de i den be­hän­digt pla­ce­ra­de fic­kan fram på sitt gu­la för­klä­de.

Kän­de du dig li­ka rik som Pip­pi då?

– Ja, jag är ju Pip­pi, sä­ger hon mäst­ran­de.

För­sko­lans dag kan upp­märk­sam­mas på många oli­ka sätt. Bul­ler­byn bru­kar gö­ra det till en te­ma­dag.

– För­ra gång­en vi ha­de Pip­pi­te­ma, för tre el­ler fy­ra år se­dan, var det väl­digt upp­skat­tat. Så det var på all­män be­gä­ran vi ha­de det igen nu. Och så fyl­ler hon ju 70 år och allt, sä­ger en sjö­rö­va­re (som egent­li­gen he­ter Nay­an).

I le­ken göm­mer sig ock­så pe­da­go­gik.

– Vi för­sö­ker att vä­va in li­te lä­ro­plans­mål. De kan räk­na sköld­pad­dor och så har vi en mat­te­sa­ga där man räk­nar sjö­rö­va­re, sä­ger hon.

Nej, det var in­te guld­klim­par, det var guld­peng­ar!

GÅ PÅ PLANKA. Pip­pi-Ag­nes går på planka i Sö­der­ha­vet.

TÅRTA. Pip­pi (Evixa) och Emil i Lön­ne­ber­ga (Basti­an) gil­lar blå­bär­står­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.