Väs­by konst­hall

Viivasbydirekt - - Familj - Mi­ri­am Lange Bål­man

Hoppre­pet som i sin un­der­vis­ning har en in­rikt­ning mot håll­bar ut­veck­ling. De följ­de sam­ma spår när de ska­pa­de verk till ut­ställ­ning­en. – Vi bru­kar ska­pa myc­ket och job­ba med vil­ka spår vi män­ni­skor läm­nar ef­ter oss i na­tu­ren så det kom gans­ka na­tur­ligt hur vi val­de att tol­ka te­mat ”spår”, sä­ger för­sko­le­lä­ra­ren Sand­ra Labrin.

Myc­ket av det ma­te­ri­al som bar­nen på för­sko­lan Hoppre­pet job­ba­de med till ut­ställ­ning­en kom­mer även från åter­vun­net ma­te­ri­al och en stor del av ver­ken är skräp som bar­nen hit­tat i na­tu­ren. Skräp som nu är konst.

– Bar­nen tar med sig åter­vin­nings­ma­te­ri­al hem­i­från och se­dan pyss­lar de med ma­te­ri­a­let. Det gjor­de de till ut­ställ­ning­en ock­så, be­rät­tar Sand­ra Labrin.

Från för­sko­lan Hoppre­pet har om­kring 60 barn mel­lan ett och fem år va­rit med och bi­dra­git till ut­ställ­ning­en. Vis­sa har bi­dra­git med att skri­va in­sikts­ful­la re­flek­tio­ner kring män­ni­skans på­ver­kan på na­tu­ren me­dan and­ra har sam­lat skräp som kom­mit fram ef­ter att snön smält.

– Vi har bör­jat dis­ku­te­ra mer med bar­nen vad spår egent­li­gen är. Är det ba­ra de spår vi läm­nar när vi går el­ler läm­nar vi män­ni­skor and­ra spår i na­tu­ren. Vil­ka spår vill vi läm­na ef­ter oss? frå­gar Sand­ra Labrin in­nan hon åter­går till att om­sorgs­fullt stäl­la i ord­ning bar­nens konst­verk in­för ut­ställ­ning­en.

Är det ba­ra de spår vi läm­nar när vi går el­ler läm­nar vi män­ni­skor and­ra spår i na­tu­ren. Vil­ka spår vill vi läm­na ef­ter oss?

FOTO: MI­RI­AM LANGE BÅL­MAN

för­sko­lan Hoppre­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.