Urox­en på­min­ner om svun­na ti­der

Viivasbydirekt - - Nyheter - FO­TO: NILS ODÉN

Den som åkt mo­tor­vä­gen för­bi Upp­lands Väs­by på sisto­ne har kanske ha­jat till över åsy­nen av en gi­gan­tisk grä­soxe. Den här urox­en, som egent­li­gen är en sorts tork­ställ­ning för hö, står där som en sym­bol över kom­mu­nens ar­be­te med att be­va­ra uråld­ri­ga na­tu­roch kul­tur­mar­ker.

– Du vet som­mar­sång­en, ”….katt­fot och blå vi­ol….”, de ar­ter­na finns i prin­cip in­te läng­re. Det be­rät­tar Upp­lands Väs­bys stads­träd­gårds­mäs­ta­re Nils Odén.

Han be­rät­tar att myc­ket av kom­mu­nens gam­la natur- och kul­tur­mar­ker har växt igen, vil­ket bland an­nat har lett till att vis­sa ar­ter har för­svun­nit. Ett av pro­ble­men är att det in­te finns så myc­ket be­tes­djur läng­re. Ett an­nat pro­blem är att det fal­ler kvä­ve från luf­ten ner i mar­ken. Upp­lands Väs­by ar­be­tar dock för att för­sö­ka skyd­da – och upp­märk­sam­ma – de gam­la mar­ker­na.

– Vi har bland an­nat häst­slåt­ter, be­rät­tar Nils Odén, och fort­sät­ter:

– Vi bru­kar all­tid ha gam­mal­dags slåt­ter nå­gon­stans i kom­mu­nen, men i år ha­de vi det för förs­ta gång­en längs med E4:an.

Häst­slåt­ter är en me­tod för att av­ver­ka högt gräs ge­nom att dra en sorts gräs­klip­pa­re ef­ter en häst, vil­ket na­tur­ligt­vis bi­drar till att hål­la mar­ker­na öpp­na. Men att man gör det just med häst är ett led i ar­be­tet med att upp­märk­sam­ma gam­la tra­di­tio­ner – in­te minst ut­ef­ter E4:an där man kan va­ra gans­ka sä­ker på att många ser ar­be­tet. Av sam­ma an­led­ning läg­ger kom­mu­nen upp hö­et i häs­sjor – som urox­en till ex­em­pel – istäl­let för att läg­ga det i de plast­ba­lar

UROXE. En gi­gan­tisk uroxe lig­ger och spa­nar på mo­tor­vä­gen i Upp­lands Väs­by. HÄST­SLÅT­TER. Gräs­klipp­ning med hjälp av häst bi­drar bå­de till att hål­la land­ska­pet öp­pet och till att upp­märk­sam­ma gam­la tra­di­tio­ner. som man an­nars bru­kar se på åker­mar­ker.

– And­ra sa­ker som vi har gjort är att om­vand­la forn­läm­nings­om­rå­den till ett slags na­tur­par­ker, så kal­la­de forn­par­ker, där vi om­gär­dar om­rå­det med ett sym­bo­liskt stäng­sel för att mar­ke­ra Och be­tes­djur har man även på and­ra stäl­len i kom­mu­nen.

– Vi hål­ler ju till ex­em­pel på att byg­ga ett hjort­hägn på ett gam­malt brons­ål­ders­grav­fält, fort­sät­ter Nils Odén. Och så har vi re­dan tre el­ler fy­ra ko­ha­gar.

Kohagarna har gett fi­na re­sul­tat när kor­na har sett till att hål­la mar­ker­na öpp­na.

– I den se­nas­te ko­ha­gen i Har­va­vi­ken har vi i dag, tack va­re be­tet, fått fan­tas­tis­ka få­gel­mar­ker, av­slu­tar han.

An­na Björ­klund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.