”Al­la har li­ka rätt och vär­de”

Folk­hälso­myn­dig­he­ten och Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet gav i år ut rap­por­ten ”Häl­san och häl­sans be­stäm­nings­fak­to­rer bland trans­per­so­ner”. Re­sul­ta­tet vi­sar att trots ut­ö­kad lag­stift­ning och kun­skap så drab­bas trans­pers-oner av hot och dis­kri­mi­ne­ring­ar i var­da­gen

Viivasbydirekt - - Insändare & Debatt - Ann-Christin L Frick­ner

Fler än var tred­je per­son har un­der det se­nas­te året all­var­ligt över­vägt att ta sitt liv. Varan­nan per­son har upp­levt krän­kan­de be­hand­ling un­der de se­nas­te tre må­na­der­na och en av tre har bli­vit ut­satt för psy­kiskt våld. Det här är oac­cep­ta­belt!

Al­la män­ni­skor har li­ka rätt och vär­de. För Cen­ter­par­ti­et är det du som in­di­vid som är vik­ti­gast och din rätt att själv få be­stäm­ma över ditt liv. Vi har länge dri­vit på för HBT-per­so­ners li­ka rät­tig­he­ter och vi i Al­li­an­sen har un­der fö­re­gå­en­de man­dat­pe­ri­o­der ge­nom­fört av­gö­ran­de för­änd­ring­ar na­tio­nellt.

En ny en­het­lig dis­kri­mi­ne­rings­lag, för­enklad könstill­hö­rig­hets­lag samt könsne­u­tral äk­ten­skaps­lag­stift­ning.

Tvångs­s­te­ri­li­se­ring av­skaf­fa­des för den som vill ge­nom­gå köns­byte.

Den förs­ta sam­la­de stra­te­gin för li­ka rät­tig­he­ter och möj­lig­he­ter oav­sett sex­u­ell lägg­ning, kön­si­den­ti­tet el­ler könsut­tryck med tyd­li­ga di­rek­tiv

till myn­dig­he­ter att HBT-per­so­ners rät­tig­he- ter skall pri­o­ri­te­ras in­om vård, sko­la, äldre­omsorg, id­rott och kul­tur­liv.

So­ci­al­sty­rel­sen fick upp­drag att öka HBT-kom­pe­tens i kom­mu­ner och lands­ting för ökad för­må­gan att mö­ta oli­ka be­hov och Al­li­an­sen vill in­klu­de­ra trans­per­so­ner i lag­stift­ning­en mot hets mot folk­grupp som ger ett straff­rätts­ligt skydd.

And­ra för­slag för per­son­skydd lyfts av in­tres­se­or­ga­ni­sa­tio­ner om könsne­utra­la per­son­num­mer ex­em­pel­vis och det här är frå­gor som mås­te lyf­tas och ar­be­tas med dag­li­gen och i dis­kus­sio­ner som in­ne­hål­ler kon­kre­ta för­slag och be­slut – pre­cis så som Cen­ter­par­ti­et och Al­li­an­sen fo­ku­se­rar på att ska­pa po­si­ti­va för­änd­ring­ar.

Al­la män­ni­skor har li­ka rätt och vär­de. Ty­värr vi­sar Folk­hälso­myn­dig­he­tens rap­port att det­ta in­te är en verk­lig­het idag. Frå­gan är – vad gör de röd­grö­na par­ti­er­na?

”Trots ut­ö­kad lag­stift­ning och kun­skap så drab­bas trans­per­so-ner av hot och dis­kri­mi­ne­ring­ar”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.