Kul att ploc­ka eg­na jord­gub­bar

– Det har va­rit värl­dens sämsta som­mar. Det sä­ger Ben­ny Samu­els­son, som till­sam­mans med sin fru dri­ver själv­ploc­ket i An­tu­na. Men han sä­ger det med glim­ten i ögat, för det har in­te va­rit nå­gon brist på var­ken jord­gub­bar el­ler jord­gubbsploc­ka­re.

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - An­na Björ­klund

Hit har det kom­mit ploc­ka­re från he­la Stor­stock­holm, fort­sät­ter han. Vi har haft ploc­ka­re som har rest hit från Nynäs­hamn!

Den som vill kän­na jord­gubb­sjor­den mel­lan fing­rar­na har in­te många stäl­len att väl­ja mel­lan i Stock­holmstrak­ten. Men i An­tu­na har det fun­nits plats för bå­de lång­vä­ga och lo­ka­la ploc­ka­re.

– Ja­visst, vi har haft gott om jord­gub­bar i år, sä­ger Ben­ny Samu­els­son, och fort­sät­ter:

– Det är ett bra bärår. Ty­värr har reg­net gjort att sma­ken blir li­te ur­vatt­nad, men här har de i al­la fall nå­gon smak till skill­nad från de som man kö­per i bu­ti­ker­na.

Ben­ny Samu­els­son och hans fru dri­ver själv­ploc­ket se­dan 2008. Un­der tre in­ten­si­va som­mar­vec­kor har de öp­pet och un­der res­ten av året är de pen­sio­nä­rer. El­ler, nå­ja, jord­gubbs­plan­tor­na ska ju ner i jor­den, göds­las och så vi­da­re. Allt ar­be­te med od­ling­ar­na gör de själ­va till­sam­mans med so­nen och en an­ställd.

– Vi fort­sät­ter så här så länge vi får ha häl­san, sä­ger Ben­ny Samu­els­son. Visst bör­jar man kän­na av knä­na och li­te så­dant, men än så länge har jag inga pla­ner på att läg­ga av.

När Vi i Väs­by är på plats en dag i ju­li är själv­ploc­ket i full gång. På väg till­ba­ka från jord­gubb­s­fäl­tet kom­mer den unga jord­gubbsploc­ka­ren Lea Lind­gren till­sam­mans med mor­mor Ul­la Lind­gren.

– Mor­mor damm­su­ger när hon plockar men jag äter mest, sä­ger hon, och fort­sät­ter:

– Jag ska hem och ha jord­gubb­ska­las till­sam­mans med min lil­la­sys­ter och mi­na kom­pi­sar.

Vad gör man på ett jord­gubb­ska­las? – Man äter jord­gub­bar och sal­ta pin­nar! De har kom­mit hit på cy­kel från Hägg­vik. – Ja, det är det när­mas­te själv­ploc­ket för oss, be­rät­tar Ul­la Lind­gren. Vi fick re­da på att det fanns för tre – fy­ra år se­dan, och vi har va­rit här se­dan dess.

Ute bland jord­gub­bar­na står ock­så en fa­milj som kom­mit hit från Spånga.

– Det här är vårt när­mas­te själv­plock, be­rät­tar Elan­ko­pan Thei­va­nay­a­gam. Det är kul för bar­nen, så får de se hur jord­gub­bar väx­er.

Fa­mil­jen fyl­ler snabbt den lå­da de ha­de med sig, och häm­tar en ny lå­da för att kun­na ploc­ka mer.

– Det är gott med jord­gub­bar, sä­ger so­nen Itus­hai­en en­tu­si­as­tiskt. Han sys­ter Rat­hush­na hål­ler med:

– Ja, go­dast är det med glass!

JORD­GUB­BAR. Det fanns gott om jord­gub­bar på själv­ploc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.