Kör in­te över vår histo­ria

Viivasbydirekt - - Hej Väsby - Re­por­ter Char­lot­te Årling

Iden här vec­kans num­mer av Vi i Väs­by kan du lä­sa om grav­fäl­tet och Sju Rid­da­res Träsk in­vid ko­lo­ni­lotts­om­rå­det – tu­sen­å­ri­ga forn­läm­ning­ar som ho­tas av olag­lig skogs­kör­ning med en­duro­mo­tor-cyklar. Kän­de du till Sju Rid­da­res Träsk? Den här sän­kan i sko­gen ka­te­go­ri­se­ras av läns­sty­rel­sen som en ”plats med tra­di­tion”. Här ska en­ligt le­gen­den sju för­följ­da rid­da­re ha om­kom­mit.

Det ha­de var­ken jag el­ler Smed­by­bon An­ne­li, som har bott i när­he­ten i tju­go år, koll på. Jag blir ju ny­fi­ken på hur myc­ket av histo­ri­en om rid­dar­na som är sann. När hän­de det? Vil­ka var rid­dar­na? Vad el­ler vem flyd­de de ifrån?

Vi vet väl­digt li­te om de sju rid­dar­na som dog i ett träsk nä­ra Älvsun­da. Men de har i al­la fall fått en plats upp­kal­lad ef­ter sig, vil­ket gör att de på nå­got sätt le­ver vi­da­re. Vår histo­ria är vik­tig. Så snäl­la, kör in­te över den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.