Ju­lia om flyt­ten till AIK

Viivasbydirekt - - Sidan 1 -

Det må­nads­långa som­marup­pe­hål­let ver­kar ha gjort Boll­stanäs SK väl. I höst­de­lens förs­ta match slog BSK topp­la­get IFK Kal­mar med 4-1 (4-1) och stor se­ger­or­ga­ni­sa­tör var ny­för­vär­vet Mo­ni­ca Do­lin­sky som in­te kun­de fått en bätt­re start in­för sin nya hem­ma­publik.

BSK ha­de ju, som be­kant, en tung vår och par­ke­ra­de som jum­bo i årets upp­la­ga av Eli­tet­tan. Men kanske är vänd­ning­en här nu? En of­fen­siv rivstart gav BSK en säl­lan skå­dad isloss­ning och in­nan den hal­va förs­ta halv­le­ken var av­kla­rad ha­de hem­ma­la­get led­ning­en med 3-0. Vid halv­tid var ställ­ning­en 4-1 till de gul­grö­na och ef­ter det föll inga fler mål på Boll­stanäs IP. Tre skö­na poäng in­kas­se­ra­de i bottenstri­den.

– Det var en of­fen­siv isloss­ning i den förs­ta halv­le­ken, sä­ger hu­vud­trä­na­ren Karl Fremd­ling. Rik­tigt kul att vi vann, men vi vann in­te så myc­ket en tak­tisk se­ger ut­an det var mer att vi ha­de ett klart bätt­re an­falls­spel. Vi fick fram vå­ra ytt­rar och fick en hög­re ut­gångs­po­si­tion i an­fal­let. Stor del i se­gern ha­de vå­ra boll­tryg­ga cen­tra­la spe­la­re. Centralt på ba­nan hu­se­ra­de Lin­da Fa­ger­ström, Ma­ri­a­ma Jam­meh och ny­för­vär­vet Mo­ni­ca Do­lin­sky. Den 27-åri­ga ame­ri­kans­kan an­slöt till la­get i bör­jan på som­ma­ren från Mall­bac­ken, men fick in­te de­bu­te­ra för­rän i lör­dags mot IFK Kal­mar. En de­but som lo­var mer in­för fram­ti­den. El­ler vad sägs om två as­sis­ter och ett mål in­för sin nya hem­ma­publik.

– Hon gjor­de tre poäng och bi­drar myc­ket of­fen­sivt. En rik­tig kva­li­tets­spe­la­re som är bra på att hål­la i boll och in­vän­ta rätt lä­ge för pass­ning­ar. Hon kom­mer att bi­dra myc­ket i fram­ti­den och hen­nes egen­ska­per hö­jer and­ra spe­la­re. Men fle­ra and­ra i la­get gjor­de en fin in­sats, sä­ger Karl Fremd­ling. Ef­tersom EM-hjäl­tin­nan Ju­lia Ek­holm läm­nat för AIK var det ett del­vis nytt för­svar som in­led­de höst­de­len av sä­song­en. Dess­utom var den and­ra or­di­na­rie mitt­bac­ken, Em­ma Vid­ström, av­stängd.

– Viktoria Andersson kom in och gjor­de det väl­digt bra. Vi har fle­ra unga

”Hon gjor­de tre poäng och bi­drar myc­ket of­fen­sivt.”

spe­la­re i la­get som gjor­de det jät­te­bra. För­u­tom de­ras mål ha­de de ba­ra yt­ter­li­ga­re en bra mål­chans och det ty­der på ett bra för­svar.

För­u­tom ame­ri­kans­kan Mo­ni­ca Do­lin­sky är två spe­la­re från Gha­na på väg in i la­get.

– De är på in­gång. Vi hop­pas att de kom­mer hit men vi får se hur det slu­tar, sä­ger Karl Fremd­ling.

Ef­ter den lug­na som­ma­ren vän­tar nu två se­ri­e­mat­cher i vec­kan. Först Djur­går­den bor­ta på ons­dag och se­dan Ös­tersunds DFF hem­ma på sön­dag. Hur de mat­cher­na gick kan du lä­sa på vår hem­si­da och i näs­ta vec­kas tid­ning.

An­ders Ek­ström

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM, AR­KIV

DUBB­LA. Ef­ter som­marup­pe­hål­let har BSK ta­git två ra­ka seg­rar. Först se­ger med 1-3 (0-1) i Svens­ka Cu­pen mot IK Hu­ge från Gäv­le och se­dan 4-1 (4-1) hem­ma mot IFK Kal­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.