EM-hjäl­ten läm­nar BSK för

Viivasbydirekt - - Sport -

Ju­lia Ek­holm läm­nar Boll­stanäs SK för AIK. Den 19-åri­ga för­sva­ra­ren by­ter även en bot­ten­strid mot an­nan, men en di­vi­sion hög­re. Hon gör nu även fle­ra lands­lags­kom­pi­sar säll­skap och har re­dan hun­nit med de­bu­ten mot de re­ge­ran­de svens­ka mäs­tar­na.

Väs­bytje­jen Ju­lia Zi­gi­ot­ti Ol­me tog ste­get fö­re sä­song­en. Nu föl­jer den gam­la lag­kom­pi­sen och lands­lagskol­le­gan Ju­lia Ek­holm i hen­nes fot­spår. 19-åring­en, som spe­la­de samt­li­ga mi­nu­ter i U19-EM, väl­jer nu spel i AIK.

– Det känns jät­te­kul och jag kän­de att det var dags att ta näs­ta steg. AIK är en bra klubb och har en bra or­ga­ni­sa­tion.

– Det blir ett hög­re tem­po och en bra ut­veck­ling för mig, sä­ger Ju­lia Ek­holm som trä­nat ett par gång­er med ”Gna­get” un­der sä­song­en.

I AIK gör hon lands­lags­kom­pi­sar­na Ju­lia Zi­gi­ot­ti Ol­me, Nat­halie Björn och Filip­pa Ang­en­dahl säll­skap. Pre­cis som för BSK har AIK det tungt i se­ri­en. Jum­bopla­ce­ring och åt­ta poäng upp till fast mark.

– Vi har som mål att för­sö­ka kla­ra oss kvar och få fort­sät­ta i All­svens­kan. Jag tyc­ker att vi har ett bra lag vil­ket man såg i den se­nas­te mat­chen mot världs­la­get FC Ro­sen­gård då vi gjor­de en bra förs­ta halv­lek mot dem, sä­ger Ju­lia Ek­holm. De­bu­ten dröj­de in­te länge för 19-åring­en från Boll­stanäs. I den nyss nämn­da mat­chen mot FC Ro­sen­gård spe­la­de Ju­lia he­la mat­chen som väns­ter­back.

– Det var en li­te an­norlun­da po­si­tion, men man kan va­ra li­te me­ra of­fen­siv än

som mitt­back. Att stå i spe­lar­gång­en och se världs­spe­la­re som Mar­ta och The­re­se Sjögran var stort såklart. Det kän­des bra att ha kvar tem­pot från EM i krop­pen och det var rik­tigt kul att få star­ta, sä­ger Ju­lia Ek­holm som var or­di­na­rie mitt­back i BSK in­nan hon läm­na­de mo­der­klub­ben.

Hur känns det att läm­na BSK?

– Det känns li­te kons­tigt att in­te träf­fa dem man har träf­fat he­la sitt liv. Men jag kom­mer ju in­te tap­pa kon­tak­ten med dem. Många av dem är ju nä­ra vän­ner till mig även ut­an­för fot­bol­len. Möj­lig­he­ter­na finns ju att jag åter­vän­der nå­gon gång i fram­ti­den men det är svårt att sä­ga när och hur. Man ska ald­rig sä­ga ald­rig, av­slu­tar Ju­lia Ek­holm.

An­ders Ek­ström

”Vi har som mål att

för­sö­ka kla­ra oss kvar och få fort­sät

ta i All­svens­kan”

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM, AR­KIV

ALL­SVENSK. Ju­lia Ek­holm by­ter BSK mot AIK i Da­mall­svens­kan. De­bu­ten i Sveriges högs­ta di­vi­sion gjor­de hon i sön­dags då AIK möt­te världs­la­get FC Ro­sen­gård på bor­ta­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.