Stort sug ef­ter ny­bygg­da vil­lor

Nu har de ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­ar­na vid Eds Al­lé av­slu­tats, och det är dags att bör­ja be­byg­ga mar­ken. För tu­sen år se­dan låg här är ett blyg­samt sam­häl­le där man ar­be­ta­de med tex­til­hant­verk. Det nya sam­häl­let som byggs här loc­kar en ny grupp in­vå­na­re, s

Viivasbydirekt - - Bostad -

Vil­lor­na finns i två stor­le­kar, an­ting­en 129 el­ler 146 kvadrat­me­ter sto­ra. Pri­set lig­ger på mel­lan 4,3 och 6,3 mil­jo­ner kro­nor per hus. De säljs i två etap­per, med fem­ton vil­lor i var­je, och hu­sen i etapp ett sål­des i maj i år.

– För­sälj­ning­en av etapp ett gick su­per­b­ra. Det be­rät­tar Alex­an­der Lid­brandt, mäk­la­re på Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling och an­sva­rig för för­sälj­ning­en.

– Vi ha­de sälj­star­ten en sön­dag mitt på da­gen och då ha­de män­ni­skor kö­at på plats se­dan lör­da­gen, fort­sät­ter han. Det tog ba­ra 30– 45 mi­nu­ter in­nan al­la hus var bo­ka­de. Och då kö­a­de fort­fa­ran­de 22 män­ni­skor, som allt­så blev ut­an hus. De hus som gick först var de sto­ra hu­sen med sto­ra tom­ter. Det var dem som män­ni­skor ha­de kö­at i ett dygn för att få kö­pa. Men in­te hel­ler de and­ra hu­sen var det allt­så någ­ra stör­re pro­blem att säl­ja. Alex­an­der Lid­brandt tror att det sto­ra in­tres­set för ny­bygg­da hus kan lig­ga bakom en del av suc­cén. Plus det fi­na lä­get och att det är, som han ut­tryc­ker det, bra hus.

Den 16 au­gusti släpps hu­sen i etapp två till för­sälj­ning.

– Det har va­rit jät­testort in­tres­se även för etapp två, be­rät­tar Alex­an­der Lid­brandt. Jag har fått så myc­ket mail och te­le­fon­sam­tal nu un­der se­mestern. Jag skul­le bli för­vå­nad om de in­te säl­jer slut vid sälj­start.

Vi ha­de sälj­star­ten en sön­dag mitt på da­gen och då ha­de män­ni­skor kö­at på plats se­dan lör­da­gen. Det tog ba­ra 30–45 mi­nu­ter in­nan al­la hus var bo­ka­de.

FO­TO: SVENSK FAS­TIG­HETS­FÖR­MED­LING

VIL­LOR. Tret­tio vil­lor säljs i Eds Al­lé, för mel­lan 4,3 och 6,3 mil­jo­ner kro­nor styck.

FLEX­I­BI­LI­TET. När hu­sen har byggts har de gjorts flex­ib­la, så att man till ex­em­pel kan väl­ja var man vill pla­ce­ra sitt mat­bord.

UTE­PLATS. Hu­sen har ute­plats bå­de mot ga­ta och gård.

FO­TO: SVENSK FAS­TIG­HETS­FÖR­MED­LING

An­na Björ­klund an­[email protected] di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.