Ett steg när­ma­re nytt LSS-bo­en­de

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Bygg­lo­vet för en ny grupp­bo­stad/LSS-bo­en­de vid Brunn­by Mos­se över­kla­ga­des i ju­li av två grann­fas­tig­hets­ä­ga­re. Gran­nar­na an­såg att kom­mu­nen in­te alls ha­de ta­git hän­syn till de­ras ti­di­ga­re ytt­ran­de om att LSS­bo­en­det bor­de ha en vå­ning istäl­let för två, och att det sak­nas ser­vi­tut för ut­lop­pet till ett pla­ne­rat mi­nire­nings­verk. Läns­sty­rel­sen har nu av­sla­git gran­nar­nas över­kla­gan. Myn­dig­he­ten skri­ver att kom­mu­nen in­te har nå­gon skyl­dig­het att ut­tryck­li­gen be­mö­ta de syn­punk­ter som kom­mer in. Myn­dig­he­ten skri­ver ock­så att bygg­na­den får an­ses lämp­lig för sitt än­da­mål, samt att frå­gan om ser­vi­tut in­te är ett hin­der el­ler ett vill­kor för att in­rät­ta en av­lopps­an­lägg­ning. Be­slu­tet kan över­kla­gas till Mark- och mil­jö­dom­sto­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.