MER Ut­bild­ning­en

Viivasbydirekt - - Nyheter -

AR­RAN­GE­RAS av Upp­lands Väs­by kom­mun, SI­SU Idrotts­ut­bil­dar­na och Räd­da Bar­nen.

AL­LA för­e­ning­ar som be­dri­ver barn- och ung­doms­verk­sam­het kan va­ra med. Ut­bild­ning­en rik­tar sig till sty­rel­se, le­da­re och med­lem­mar. GRA­TIS för för­e­ning­ar­na. FÖR­E­NING­EN får lä­ra sig ta fram/upp­da­te­ra vär­de­grund, mål och vi­sion samt för­med­la des­sa till de ak­ti­va.

TRYGG­HET ska ska­pas ge­nom be­red­skap och ru­ti­ner för att upp­täc­ka och han­te­ra dis­kri­mi­ne­ring.

JÄM­STÄLLD­HET, al­ko­hol och dro­ger är and­ra äm­nen som be­hand­las.

VÄR­DE­GRUND. Gläd­je, ge­men­skap och an­svars­ta­gan­de är klub­bens vär­de­ord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.