MER Att tän­ka på vid fel­tank­ning

Viivasbydirekt - - Bil & Motor -

STAR­TA IN­TE MO­TORN. Det räc­ker med att du vri­der om nyc­keln för att det fel­ak­ti­ga bräns­let ska dras in i sy­ste­met och för­stö­ra bräns­le­sy­ste­met och i värs­ta fall även mo­torn. Kör du iväg med fel bräns­le i bi­len är ris­ken än­nu stör­re att mo­torn ska­das. En re­pa­ra­tion av bräns­le­sy­ste­met kan kos­ta mel­lan 20 000–25 000 kro­nor.

RING FÖR­SÄK­RINGS­BO­LA­GET. Det räc­ker in­te att bi­len är tra­fik­för­säk­rad för att få er­sätt­ning vid fel­tank­ning. En hel­för­säk­ring täc­ker sa­ne­ring och byte av fil­ter me­dan re­pa­ra­tion av mo­tor kan va­ri­e­ra.

BÄR­GA BI­LEN TILL VERK­STAD. Kör in­te till verk­sta­den ut­an ring till bär­ga­re el­ler få hjälp med att bog­se­ra bi­len så att in­te mo­torn för­störs.

TÖM­NING OCH SA­NE­RING. På verk­sta­den mås­te bräns­let by­tas ut ge­nom töm­ning och sa­ne­ring av tan­ken. Sa­ne­ring kan kos­ta upp till 15 000 kro­nor. MO­TORN. Tan­ka rätt så blir li­vet lät­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.