Stort tack för god vård

Viivasbydirekt - - Insändare & Debatt - Häls­ning­ar från Astrids son Jo­nas Pers­son.

Jag vill med det­ta sä­ga ett stort Tack till AL­LA som job­bar och har job­bat på Ma­rie­borgs äldre­bo­en­de i Upp­lands Väs­by! Ni är och har va­rit un­der­ba­ra. Jag har min mam­ma bo­en­de där och hon har bli­vit väl om­hän­der­ta­gen. Hon flyt­ta­de in där för cir­ka 19 år se­dan när Ma­rie­borg öpp­na­de och ska nu få flyt­ta till det ny­bygg­da Bro­bac­ken när Ma­rie­borg stäng­er igen. Jag och min fa­milj är in­te de bäs­ta på ut­tryc­ka och upp­märk­sam­ma allt bra Ni gör. Men, ni ska ve­ta att uppskatt­ning­en för ert ar­be­te är stor!

För jag tror så här: Ni som job­bar in­om äldre­omsor­gen gör ett fan­tas­tiskt jobb. Med humor, allvar och stor kun­skap kan de bo­en­de och de­ras an­hö­ri­ga kän­na sig tryg­ga. Med en av den of­fent­li­ga sek­torns vik­ti­gas­te de­lar så går ni vi­da­re och fort­sät­ter med ett ar­be­te, fyllt med vik­tig­het och hjär­ta!

Ett stort tack till er in­om äldre­omsor­gen och det största av tack till AL­LA på Ma­rie­borgs äldre­bo­en­de i Upp­lands Väs­by!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.