FAST FÖR LUF­FARS­LÖJD

Fåg­lar, in­sek­ter och kor­gar. När det kom­mer till luf­fars­löjd finns det ing­et som stop­par dig. Det vet An­ne Va­i­vot från Upp­land Väs­by vars största in­tres­se är just luf­fars­löjd, el­ler trådkonst som det ock­så kal­las. – Det är det ro­li­gas­te jag vet, sä­ger An

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Elin Nord­lund elin.nord­[email protected]­rekt­press.se

2

013 hit­ta­de An­ne Va­i­vot en kurs i nå­got som kal­las luf­fars­löjd. Hon ha­de då ing­en aning om vad det var och att hon skul­le bli helt såld på den här hant­verks­kons­ten. På kur­sen lär­de hon sig grund­prin­ci­pen för hant­ver­ket. Men hon märk­te snart att hon in­te vil­le gö­ra gryt­un­der­lägg och skå­lar som man of­ta bör­jar med.

– Jag är ju in­te som and­ra, jag. Jag gick direkt på och gjor­de en fisk, sä­ger hon.

An­ne snö­a­de in på hant­ver­ket to­talt och hon ser var­je fö­re­mål el­ler idé som en ny ut­ma­ning.

– Det är ut­ma­ning­ar­na som dri­ver mig. Jag vill hit­ta på nya sa­ker he­la ti­den.

Un­der en pe­ri­od var An­ne helt in­ne på lam­por. Sen var det fåg­lar och nu är det in­sek­ter. Hon har bland an­nat till­ver­kat my­ror, skal­bag­gar och spind­lar. När vi sit­ter i sof­fan tar hon fram en spin­del som hon ny­li­gen gjort.

– Den här släng­de jag ihop i mor­se in­nan job­bet.

Hon be­rät­tar att hon mer än gär­na går upp långt in­nan nå­gon an­nan vak­nat och sät­ter sig och pyss­lar. – Det är min egen­tid kan man sä­ga, jag som­nar hell­re ti­digt på kväl­len så att jag kan job­ba med det här in­nan job­bet.

Att till­ver­ka en figur tar un­ge­fär 15 tim­mar och det finns egent­li­gen ingen­ting du in­te kan gö­ra av me­tall­trå­den me­nar An­ne.

– Det är nog egent­li­gen ba­ra din fan­ta­si som sät­ter stopp. Det var en gång en som sa, att den slöj­den jag gör, den är luf­fars­löj­dens rock’n’roll.

Hon vi­sar på en hand hon ti­di­ga­re gjort, hur hon bör­jar.

– Jag bör­jar med ett knip­pe li­te gröv­re stål­tråd. Se­dan vi­rar jag de tun­na­re trå­dar­na runt.

Un­der sep­tem­ber kom­mer An­ne, på be­gä­ran av Hant­verks­för­e­ning­en, att hål­la en kurs i luf­fars­löjd. Plat­sen kom­mer att va­ra Hant­verks­för­e­ning­ens lo­ka­ler i Upp­lands Väs­by.

– De var in­tres­se­ra­de av konst­for­men. En­ligt dem är det jag och en till i Väs­by som hål­ler på med det här. Luf­fars­löjd har fått sitt namn från den tid på 1800-ta­let då många så kal­la­de luf­fa­re vand­ra­de runt och sål­de fö­re­mål som de själ­va ha­de till­ver­kat med hjälp av någ­ra enk­la täng­er och järn­tråd.

Konst­for­men väx­er sig sak­ta men sä­kert stör­re och stör­re i Sve­ri­ge. I dag får många barn pro­va på tek­ni­ken i sko­lan. För att nå ut till and­ra fan­tas­ter har An­ne star­tat en grupp på Fa­ce­book och hon blir över­lyck­lig om hon spring­er ihop med and­ra konst­nä­rer.

– Ibland träf­far man and­ra på mark­na­der. Man lär sig all­tid nya sa­ker av varand­ra. Till ex­em­pel träf­fa­de jag en far­bror här för ett tag se­dan som ar­be­ta­de med helt and­ra verk­tyg än jag. Det var in­spi­re­ran­de att se.

Det hän­der då och då att hon säl­jer ett konst­verk. Just nu är det kö på fåg­lar­na.

– Det är jät­te­ro­ligt när jag får säl­ja nå­got. Ibland kan jag säl­ja en sak i må­na­den, ibland blir det två.

Det är nog egent­li­gen ba­ra din fan­ta­si som sät­ter stopp.

FO­TO: ELIN NORD­LUND

TÄNG­ER. För att bö­ja de hår­da vink­lar­na be­hövs täng­er.

OM­TYCKT. Bar­nen bru­kar tyc­ka om spin­deln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.